Sjogge jo in giele boei? Fûgelrêstgebiet!

Yn de winterperioade komme jo op ferskate plakken yn de Fryske Marren en Alde Feanen giele boeien tsjin. Dy boeien markearje de fûgelrêstgebieten foar in grut tal bysûndere fûgelsoarten. Bygelyks de piiptsjilling, de slob en de lytse seachbek. Tusken 1 oktober en 1 april freegje wy jo om dy gebieten net yn te farren.

Wêr lizze de fûgelrêstgebieten?

Op de kaart is te sjen wêr’t de fûgelrêstgebieten lizze. De markearre gebieten lizze by de kanten fan de marren lâns yn it ûndjippe wetter, mar nea yn it soal.

Jo fine de giele boeien by:

  • De Fluezen
  • De Aldegeaster Brekken
  • De Wite Brekken en Swarte Brekken
  • De Alde Feanen
  • De Snitser Mar

Hoe sjogge dy boeien derút?

De boeien binne giel mei dêrop in blauwe plakker. Op ‘e plakker stiet ‘Vogelrustgebied’ en in wyt plaatsje fan in slob. De link dy’t nei dizze webside ferwiist stiet der ek by.

Boei Vogelrustgebied in meer
Boei yn Fûgelrêstgebiet

Wêrom binne der fûgelrêstgebieten?

Ferskate fûgelsoarten oerwinterje yn Fryslân. Dat dogge sy yn de saneamde fûgelrêstgebieten. Yn dat tiidrek sterkje se oan en bouwe se in fetlaach op. Dat is wichtich foar de sûnens fan de wetterfûgels. Se brûke dy reserves om nei harren simmergebieten te fleanen om dêr te brieden.

By fersteuring yn in gebiet kin der in soad ûnrêst ûnder fûgels ûntstean. Se fleane dan op en ferbrûke dêrby hieltyd wat fan harren enerzjy. Wannear’t dat faker bart, mije de fûgels it gebiet.

Dashboard Vogelrustgebieden

Fûgeltellers hâlde it tal fûgels yn en bûten de rêstgebieten en de fersteuringen fan de oerwinterjende wetterfûgels elts seizoen by. De sifers binne te finen yn it Dashboard Fûgelrêstgebieten.

Dashboard vogelrustgebieden(eksterne keppeling)

Fersteuring yn gebieten

De fûgels sykje fan natuere rêstige gebieten op. Om dy rêst te bewarjen is it wichtich om de mei boeien markearre gebieten net yn te farren. Sels wannear’t jo gjin fûgels sjogge. Fersteuring is samar klear. Soms feroarsaket in boatsje op inkelde hûnderten meters al genôch ûnrêst om de fûgels opfleane te litten. Dat binne bygelyks motorboatsjes of grutte syljachten, mar ek kanofarders of fiskers dy’t yn ‘e buert oanlizze.

Wannear’t jo yn in ûnfeilige situaasje tahâlde, bygelyks troch in tongerbui, dan is it wol tastien om troch dy gebieten te farren.

Nonnetje in zomerkleed
Seachbek yn simmer (foto: Hans Pietersma)

Genietsje en far bewust, gun fûgels yn de winter harren rêst

Dat is de earekoade dy’t provinsje Fryslân yn ‘e mande mei wettersportferienings, rekreaasjeûndernimmers en natuerorganisaasjes neistribbet. Mei dy earekoade freegje wy wettersporters en rekreanten tusken 1 oktober en 1 april de markearre gebieten te mijen.

Fûgelrêstgebieten ûnderdiel fan Natura 2000

Yn Europa lizze in soad natuergebieten mei útsûnderlike natuerwearden. Ek yn Nederlân lizze sokke gebieten. It is wichtich om dy natuer te beskermjen. Dêrom hat de Europeeske Uny in stelsel opset: in Europeesk netwurk fan natuergebieten. Dat netwurke neame wy Natura 2000.

De beskerming fan de natuer rjochtet him op de plantegroei en bisten. Yn Nederlân hat it ministearje fan Ekonomyske Saken in list fan gebieten opsteld, dy’t yn it Europeeske natuernetwurk hearre. Yn Nederlân binne mei-inoar 166 Natura 2000-gebieten. Dêrfan lizze der 20 yn de provinsje Fryslân, wêrûnder de fûgelrêstgebieten yn de Fryske Marren en de Alde Feanen.

Vogelrustgebieden in de Alde Feanen
Fûgelrêstgebiet yn de Alde Feanen

Melde fan aktiviteit yn fûgelrêstgebieten

Fûgeltellers hâlde de aktiviteiten yn de fûgelrêstgebieten yn ‘e gaten. Sy kontrolearje de gebieten ien kear yn ‘e pear wike. Sjogge jo sels in boatsje of oare aktiviteit yn de rêstgebieten? Dan hearre wy dat graach. Jo kinne dat melde troch te mailen nei provincie@fryslan.frl.

Jou dêrby oan:

  • Om hokker type boat it giet. In jacht, sylboat, sloep, motorboatsje, fiskersboatsje of wat oars.
  • Oft der  wetterfûgels binne (Ja/Nee)
  • Oft de persoan in tafersjochhâlder is (Ja/Nee).
  • Mooglike opmerkings

Jo fine de fûgelrêstgebieten ek yn de Watersport app fan de provinsje Fryslân.

Jo fine de fûgelrêstgebieten ek yn de Watersport app fan de provinsje Fryslân. Mei-inoar wurkje wy oan it behâld fan ús prachtige Fryske natuer!

Watersport app Android(eksterne keppeling) Watersport app IOS(eksterne keppeling)

Fideo Fûgelrêstgebieden

Yn ûndersteande fideo binne de fûgelrêstgebieten yn Fryslân te besjen, filme mei in drone dy 't oer it lânskip en de wetteren fleant.