Fia dizze side bliuwe jo op ‘e hichte fan it programma Enerzjytransysje fan Provinsje Fryslân. De meiwurkers fan dit programma binne ferantwurdlik foar de útfiering fan it ‘Uitvoeringsprogramma Duurzame energie 2019’. Yn dit útfieringsprogramma stean de ambysjes út it koalysjeakkoart en de Beleidsbrief Duurzame energie sintraal. Dellaad it Uitvoeringsprogramma en de Beleidsbrief.

Ik haw in fraach oer:

Nijsbrief programma Enerzjytransysje

Wolle jo witte wat oft der spilet op it mêd fan klimaat en enerzjy?  Meld jo oan(externe link) foar ús digitale nijsbrief. Of folgje ús op Twitter: @energiefrl. 

Us enerzjydoelen foar Fryslân

  • Yn 2030 wurdt 33% fan ’e Fryske enerzjy duorsum opwekt.
  • Yn 2030 is 25% enerzjy besparre ferlike mei 2010.

Hoe sille wy dat dwaan? Lês dêr mear oer yn it Jaarplan Klimaat & Energie.

FUMO - Omjouwingstsjinst Fryslân

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)(externe link) set him yn foar in bettere en feilige leefomjouwing yn Fryslân. De FUMO skriuwt fergunningen, hâldt tafersjoch by bedriuwen en hanthavenet wêr nedich. Ek jout de FUMO advys op it mêd fan ljocht, lûd, trillings, boaiem, enerzjy, eksterne feiligens en juridyske saken. De FUMO is in mienskiplike regeling en wurket yn opdracht fan de Fryske gemeenten, Wetterskip Fryslân en de provinsje Fryslân.

Kontakt

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei provinsje Fryslân fia 058 - 292 59 25 of provincie@fryslan.frl. Wy helpe jo graach! De meiwurkers fan team Klimaat en Enerzjy stean yn it Snuteboek