In Fryslân staan op dit moment circa 25 mest-covergisters. Ook zijn er 5 industriële vergisters. Al deze vergisters produceren biogas. Er zijn ook enkele stortplaatsen waar biogas gewonnen wordt. Biogas wordt gebruikt als transportbrandstof en als brandstof voor een warmtekrachtkoppeling (WKK). Deze WKK maakt hier vervolgens stroom van en de warmte die daarbij vrij komt kan ook weer nuttig worden gebruikt. Bijvoorbeeld om een zwembad mee te verwarmen.

Biogas of groen gas?

De termen biogas en groen gas worden vaak door elkaar gebruikt. Toch er is er een verschil. Biogas wordt gemaakt van bijvoorbeeld afval van stortplaatsen, tuinafval, resten van groente en fruit. Maar ook van koeienmest. Groen gas is biogas dat is opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit. Hier kun je op rijden of op koken. Doordat groen gas van dezelfde kwaliteit is als aardgas, kan het via het bestaande aardgasnet getransporteerd worden. Het netwerk hoeft hiervoor niet aangepast te worden. Daarnaast kan een op aardgas werkende CV ketel ook zonder aanpassingen gebruik maken van groen gas. In Fryslân wordt er, zoals hierboven vermeld, al groen gas geproduceerd. In 2020 was het aandeel groen gas in Fryslân 2,6% van het totale gasverbruik. 

Co-vergisting, monovergisting en mestraffinage

Momenteel is er een ontwikkeling gaande van mest co-vergisting naar monovergisting of mestraffinage. Bij co-vergisting wordt mest samen met bijvoorbeeld plantaardige - en dierlijke vetten en/of gewassen (bijvoorbeeld mais) vergist in dezelfde installatie. Bij monovergisting wordt maar één product toegepast om te vergisten. Een mestraffinage produceert naast biogas meerdere waardevolle stromen zoals minerale meststoffen (kunstmestvervangers) en organische bodemverbeteraar. Mestvergisting kent ook nog andere voordelen: de uitstoot van schadelijke broeikasgassen als methaan, lachgas en ammoniak daalt. Het produceren van kunstmest vraagt veel (fossiele) energie. Door mestvergisting houden boeren digistaat over. Wanneer digistaat erkent wordt als kunstmestvervanger kunnen boeren het gebruik van kunstmest met 50 – 100% terugbrengen. Op deze manier levert mestvergisting ook een bijdrage aan de kringlooplandbouw. 

Rijden op groengas

Rijden op groen gas kan al prima in Fryslân. Op dit moment zijn in Fryslân al 40 groengasvulpunten voor bio CNG (Compressed Natural Gas) voor particuliere auto’s en lichtere bestel- en vrachtauto’s. Verder staat in Leeuwarden een mobiel LNG-vulpunt en in Heerenveen een vast LNG-vulpunt. Ook worden projecten gestart voor het gebruik van bio LNG (Liquid Natural Gas) in de zware transportsector.

Groen Gas Agenda 

In het voorjaar van 2021 heeft New Energy Coalition (NEC) de resultaten van het onderzoek naar de potentie van groen gas uit mono-vergisting uitgebracht. Aan de hand van dit onderzoek wordt er gewerkt aan een Groen Gas Agenda. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Friese gemeenten en de noordelijke provincies. Bekijk het NEC rapport(externe link).

Meer informatie

Voor het provinciale beleid biogas en groen gas kunt u contact opnemen met ons via provincie@fryslan.frl of via 058 - 292 59 25. Voor algemene informatie over biogasproductie en “rijden op” zie ook: www.groengas.nl(externe link).

Ook het Rijk betrekt biogas en groen gas bij de energietranstitie. Zo valt vergisting ook onder de SDE++ subsidie en is er een routekaart groen gas(externe link) opgesteld. Meer informatie(externe link).

Beter beeld krijgen bij vergisting? Bekijk dan een van deze filmpjes: