Windpark Nij Hiddum-Houw

Windpark Nij Hiddum-Houw is een windpark van negen turbines dat gebouwd is op de Kop van de Afsluitdijk in Fryslân. Tussen de dorpen Zurich en Cornwerd, aan weerszijden van de A7. De bouwwerkzaamheden zijn in 2021 gestart en het park is in 2022 in bedrijf gaan. 

Gezondheidsmonitor

Tijdens het inspraakproces werden vanuit de omgeving zorgen geuit over de mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. De Provinciale Staten van Fryslân hebben daarom, bij vaststelling van het inpassingsplan (juni 2018), besloten dat er in samenwerking met de omwonenden een gezondheidsmonitor ontwikkeld zou worden. De afgelopen jaren is er samen met diverse betrokken partijen een programma van eisen opgesteld voor een gezondheidsmonitor.

Dit heeft geleid tot een aanbestedingsprocedure die in maart 2022 is afgerond. Antea Group gaat de Gezondheidsmonitor uitvoeren conform de opgestelde Programma van Eisen. Antea Group heeft specialistische kennis en ervaring met projecten op het snijvlak van gezondheid, veiligheid en milieu.

De Gezondheidsmonitor bestaat uit een viertal instrumenten om data te verzamelen: 1) een klachtenmeldpunt, 2) een belevingscheck, 3) jaarlijkse vragenlijsten en een 4) spreekuur. De monitor gaat helpen om inzicht te krijgen waar overlast en hinder ervaren wordt. Met diverse partijen wordt gezamenlijk gekeken of deze op te lossen dan wel te beperken zijn.

Andere fase

Met de gunning is er een nieuwe fase gekomen in het proces gekomen. Antea Group is nu het aanspreekpunt voor de Gezondheidsmonitor en de communicatie met betrokken partijen, zoals omwonenden, de GGD, de gemeente, het RIVM, de provincie etc. De provincie blijft uiteraard betrokken als opdrachtgever. Een aantal keer per jaar wordt er een bijeenkomst voor bewoners georganiseerd, dit wordt vanuit de Gezondheidsmonitor gedaan. Tijdens zo’n avond wordt u bijgepraat over de stand van zaken omtrent de monitor, en kunnen vragen en zorgen gedeeld worden.

Alle informatie is terug te lezen op www.gezondheidsmonitornhh.nl

Omgevingsadviesraad (OAR)

De verslagen van de vergaderingen van de OAR staan op de website Omgevingsadviesraad - Nij Hiddum-Houw (nijhiddumhouw.nl). Deze website wordt bijgehouden door de initiatiefnemers.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het windpark? U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief op www.nijhiddumhouw.nl

Achtergrond: Provinciale Staten hebben Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld

Op 18 juli 2018 hebben Provinciale Staten van Provincie Fryslân (PS) het Provinciaal Inpassingplan (PIP) Nij Hiddum-Houw vastgesteld. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet verleend. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft de omgevingsvergunningen voor het onderdeel bouwen en milieu verleend.

Op 29 januari 2020 heeft de Raad van State het PIP onherroepelijk verklaard. Het PIP met alle bijlagen is te raadplegen via: Windpark Nij Hiddum-Houw: Bijlagen bij toelichting (ruimtelijkeplannen.nl)

Informatie over het park, waaronder de planning en de verslagen van de Omgevingsadviesraad, kunt u vinden op de website van de eigenaren: www.nijhiddumhouw.nl

Stukken die ter inzage gelegen hebben.