Windpark Nij Hiddum-Houw is een nieuw windpark van negen turbines dat wordt gebouwd op de Kop van de Afsluitdijk in Fryslân. Tussen de dorpen Zurich en Cornwerd, aan weerszijden van de A7. De bouwwerkzaamheden zijn in 2021 gestart en het park zal naar verwachting in 2022 in bedrijf gaan. 

Gezondheidsmonitor

Tijdens het inspraakproces werden vanuit de omgeving zorgen geuit over de mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. De Provinciale Staten van Fryslân hebben daarom, bij vaststelling van het inpassingsplan (juni 2018), besloten dat er in samenwerking met de omwonenden een gezondheidsmonitor ontwikkeld zou worden.

De gezondheidsmonitor wordt beoogd een instrument dat zal worden ingezet als middel om ervaren aspecten zoals onder andere hinder en (geluids-) overlast te monitoren in het gebied rondom Nij Hiddem Houw. Belangrijk daarbij is dat ook de link wordt gemaakt met de gezondheid van de bewoners rondom het windpark. Als provincie werken we samen met onder andere GGD en RIVM in een transparant proces en in samenspraak met de omgeving om deze monitor vorm te geven. Naar verwachting is de monitor in het najaar van 2021 aanbesteed aan een onafhankelijke, externe partij die vervolgens meerjarig de monitor gaat uitvoeren.

Bijeenkomsten (met Gedeputeerde Poepjes)

Sinds de zomer 2020 organiseert de provincie op regelmatige basis informatie bijeenkomsten voor de regio rondom het windpark waar Gedeputeerde Poepjes de actualiteiten bespreekt en bewoners de gelegenheid biedt om vragen te stellen of hun zorgen te uitten. Gemiddeld is er één keer in de twee maanden een bijeenkomst. Bewoners in het gebied worden van te voren per brief uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen.

Omgevingsadviesraad (OAR)

De verslagen van de vergaderingen van de OAR staan op de website Omgevingsadviesraad - Nij Hiddum-Houw (nijhiddumhouw.nl). Deze website wordt bijgehouden door de initiatiefnemers.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het windpark? U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief op www.nijhiddumhouw.nl

Achtergrond: Provinciale Staten hebben Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld

Op 18 juli 2018 hebben Provinciale Staten van Provincie Fryslân (PS) het Provinciaal Inpassingplan (PIP) Nij Hiddum-Houw vastgesteld. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet verleend. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft de omgevingsvergunningen voor het onderdeel bouwen en milieu verleend.

Op 29 januari 2020 heeft de Raad van State het PIP onherroepelijk verklaard. Het PIP met alle bijlagen is te raadplegen via: Windpark Nij Hiddum-Houw: Bijlagen bij toelichting (ruimtelijkeplannen.nl)

Informatie over het park, waaronder de planning en de verslagen van de Omgevingsadviesraad, kunt u vinden op de website van de eigenaren: www.nijhiddumhouw.nl

Stukken die ter inzage gelegen hebben.