Wynpark Nij Hiddum-Houw is in nij wynpark fan njoggen turbines dat op de Kop fan de Ofslútdyk yn Fryslân boud wurdt. Tusken de doarpen Surch en Koarnwert, oan wjerskanten fan de A7. De bou is yn 2021 úteinset en it park sil, sa wurdt ferwachte, yn 2022 yn it wurk set wurde

Sûnensmonitor

By it ynspraakproses waarden út de omkriten wei soargen utere oer de mooglike skealike gefolgen foar de folkssûnens. De Provinsjale Steaten fan Fryslân hawwe dêrom, by it fêststellen fan it ynpassingsplan (juny 2018), besletten dat der yn gearwurking mei de omwenners in sûnensmonitor ûntwikkele wurde soe.

De sûnensmonitor is in ynstrumint dat ynset wurde sil as middel om de aspekten sa’t dy field wurde, lykas ûnder oare hinder en (lûds-)oerlêst, yn it gebiet om Nij Hiddum-Houw hinne te monitoaren. Wichtich dêrby is dat ek de link mei de sûnens fan de bewenners om it wynpark hinne makke wurdt. As provinsje wurkje wy gear mei ûnder oare GGD en RIVM yn in transparant proses en yn gearspraak mei de omkriten om dizze monitor stal te jaan. Nei’t ferwachte wurdt is de monitor yn ‘e hjerst fan 2021 oanbestege oan in ûnôfhinklike, eksterne partij, dy’t dêrnei de monitor foar meardere jierren útfiere sil.

Gearkomsten (mei deputearre Poepjes)

Sûnt de simmer 2020 organisearret de provinsje geregeld ynformaasjegearkomsten oer it wynpark foar de regio. Deputearre Poepjes besprekt de aktualiteiten en biedt bewenners de gelegenheid om fragen te stellen of harren soargen te uterjen. Trochsneed is der ien kear yn ‘e twa moanne in gearkomste. Bewenners yn it gebiet wurde fan tefoaren mei in brief útnûge om de gearkomste by te wenjen.

Omjouwingsadvysried (OAR)

De ferslaggen fan de gearkomsten fan de OAR steane op de webside Omgevingsadviesraad - Nij Hiddum-Houw (nijhiddumhouw.nl). Dy webside wurdt troch de inisjatyfnimmers byhâlden.

Digitale nijsbrief

Wolle jo op ‘e hichte bliuwe fan de fuortgong fan it wynpark? Jo kinne jo oanmelde foar de digitale nijsbrief op www.nijhiddumhouw.nl

Eftergrûn: Provinsjale Steaten hawwe Provinsjaal Ynpassingsplan fêststeld

Op 18 july 2018 hawwe Provinsjale Steaten fan Provinsje Fryslân (PS) it Provinsjaal Ynpassingsplan (PIP) Nij Hiddum-Houw fêststeld. Dêrneist hawwe Deputearre Steaten de fergunning yn it ramt fan de Natuurbeschermingswet ferliend.
Gemeente Súdwest-Fryslân hat de omjouwingsfergunnings foar it ûnderdiel bouwe en miljeu ferliend.

Op 29 jannewaris 2020 hat de Ried fan Steat it PIP fêststeand ferklearre. It PIP mei alle taheakken is fia Windpark Nij Hiddum-Houw: Bijlagen bij toelichting (ruimtelijkeplannen.nl) te rieplachtsjen.

Ynformaasje oer it park, dêrûnder de planning en de ferslaggen fan de Omjouwingsadvysried, kinne jo op de webside fan de eigeners fine: www.nijhiddumhouw.nl