Natuurbescherming in de Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is in de Omgevingswet de bescherming van dier- en plantensoorten en van habitattypen in Nederland geregeld. Voorheen was dit geregeld in de Wet natuurbescherming. Hierbij moet een splitsing gemaakt worden tussen flora- fauna-activiteiten (soortenbescherming) en Natura 2000-activiteiten (gebiedsbescherming). Daarnaast kent de Omgevingswet regels voor het vellen van houtopstanden.

Taken en bevoegdheden provincie

De uitvoering van de regels over natuurbescherming is bij de provincies belegd. Hieronder valt de bescherming van natuurgebieden, bescherming van dier- en plantensoorten, schadebestrijding en behoud van houtopstanden. Voor een aantal specifieke taken, waaronder bv. delfstoffenwinning of de aanleg van een autosnelweg, is het Rijk bevoegd.

Daarnaast heeft de provincie de rol van toezichthouder en handhaver. De provincie controleert het naleven van de wet en het nakomen van voorwaarden die opgelegd zijn in een omgevingsvergunning. De uitvoering hiervan wordt gedaan door de FUMO. Er wordt samengewerkt met terreinbeherende organisaties en de politie.

Waarom regels over natuurbescherming?

De Omgevingswet bevat voor de bescherming van de natuur regels over de volgende onderwerpen:

Natura 2000-activiteiten (gebiedsbescherming)

In de Omgevingswet is de bescherming van dier- en plantensoorten en van habitattypen in beschermde Natura 2000-gebieden in Nederland geregeld. Bent u van plan iets te ondernemen dat een effect kan hebben op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied, dan bent u mogelijk verplicht een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit aan te vragen.

Meer informatie en aanvragen van een vergunning

Flora- en fauna-activiteiten (soortenbescherming)

Gaat u buiten aan het werk waar mogelijk beschermde dieren of planten aanwezig zijn? Of wilt u een evenement organiseren in de buitenlucht? U krijgt dan mogelijk te maken met de Omgevingswet. Volgens deze wet mag u geen negatieve effecten toebrengen aan vogels en beschermde dieren of planten.

Meer informatie en aanvragen van een vergunning

Houtopstanden

Bent u van plan buiten de bebouwde kom bomen of andere houtopstanden te kappen of rooien? Of wilt u onderhoud plegen aan een houtwal? Dan dient u minimaal zes weken van tevoren een kapmelding bij de provincie Fryslân in te dienen.

Meer informatie en indienen van een kapmelding

Stikstof (voorheen PAS)

Wilt u een nieuwe stal plaatsen, uw bestaande stal of veestapel uitbreiden of een andere activiteit ontplooien die mogelijk stikstofdepositie tot gevolg heeft op beschermde natuurgebieden? Dan dient u een stikstof vergunning aan te vragen bij de provincie.

Meer informatie en aanvragen van een stikstof vergunning

Verplicht ecologisch onderzoek geeft inzicht in ecologische effecten

Met gericht onderzoek wordt duidelijk of er op de bewuste locatie of in nabijheid ervan beschermde natuurwaarden aanwezig (kunnen) zijn en of uw plan of project ook nadelige gevolgen kan hebben. U bent verplicht om hiervoor een onafhankelijke ecologisch deskundige in te schakelen. Op de website van het Netwerk Groene Bureaus kunt u verschillende ecologische adviesbureaus vinden. Indien u onderzoek heeft laten uitvoeren, raden wij u aan, om het ecologisch onderzoek aan ons voor te leggen.

Verder nog

Via onderstaande links kunt u de officiële (wet)teksten raadplegen op Overheid.nl:

Via onderstaande knop vindt u een overzicht van verleende vergunningen en ontheffingen in het Provinciaal Blad op Overheid.nl.

Provinciaal Blad