Natura 2000 is in Europeesk netwurk fan beskerme natuergebieten. Yn de Natura 2000-gebieten wurden guon bisten, planten en harren natuerlike libbensfermidden beskerme. Sa hâlde wy it bioferskaat yn stân en komme wy tefoaren dat de natuer hieltyd mear fan itselde wurdt.

Hokker gebieten ûnder Natura 2000 falle, stiet yn de Vogelrichtlijn(externe link) en Habitatrichtlijn(externe link). De Europeeske natuergebieten dy’t ûnder dy rjochtlinen oanwiisd binne, foarmje mei-inoar it Natura 2000-netwurk. Der lizze 162 fan sokke gebieten yn Nederlân, en 20 dêrfan (foar in part) yn de provinsje Fryslân, op lân likegoed as op see.

Klik op de kaart voor specifieke gebiedsinformatie

Nij behearplan foar Fryske Marregebiet

Yn it Fryske Marregebiet lizze ferskate dielgebieten dy 't ûnderdiel binne fan it Europeeske Natura 2000-netwurk. Dat binne De Wite en Swarte Brekken, Aldegeaster Brekken, Fluessen en omkriten, en it Snitser margebiet. Natura 2000 is in netwurk dêr 't kwetsbere en seldsume bisten, planten en harren natuerlike leefomjouwing yn beskerme wurde. Om de natuer yn it Fryske Marregebiet goed te beskermjen en te fersterkjen is der in Natura 2000-behearplan opsteld. Dit plan ferrint yn 2023. Dêrom is de provinsje Fryslân mei belutsen partijen dwaande mei it meitsjen fan in nij plan.

It opstellen fan it behearplan is yn folle gong. Op dit stuit is it konsept-behearplan beskikber. Jo kinne jo reaksje op dit konsept-behearplan meijaan ûnder de ien fan de ynrinmominten op 25 of 26 jannewaris. Mochten jo net yn de gelegenheid wêze om del te kommen kinne jo oant 3 febrewaris 2023 in reaksje of idee efterlitte, troch it ynfoljen fan dit formulier.

  • Woansdei 25 jannewaris 2023 yn It Harspit (P. Walmastrjitte 8a, 8625 HE yn Oppenhuizen)
    Fan 13.00 oant 15.00 oere én fan 17.00 oant 20.00 oere.
  • Tongersdei 26 jannewaris 2023 yn De Klink (Ds. L. Tinholtstraat 1, 8723 CW yn Koudum)
    Fan 17.00 oant 20.00 oere.

Hjirûnder fine jo in link nei it nije konsept foar it behearplan. Krekt as de evaluaasje fan it hjoeddeiske behearplan (dy't oant yn 2023 trochrint ). Wolle jo it hjoeddeiske plan besjen? Klik dan hjir(externe link).

Dokuminten

Hawwe jo problemen mei de lêsberens? Dan kinne jo in formulier ynfolje of belje mei it Klantkontaktsintrum. Sy helpe jo graach fierder.

Natura 2000-behearplan Groote Wielen fêststeld

Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe op 1 novimber 2022 it Natura 2000-behearplan Groote Wielen 2021-2028 en de byhearrende reaksjenota fêststeld. Yn de reaksjenota steane de reaksjes op de sjenswizen dy 't tsjin it ûntwerpbehearplan yntsjinne binne. It is mooglik om berop yn te stellen tsjin beskate ûnderdielen fan it behearplan. Hokker dat binne en hoe 't jo dat dwaan kinne, lêze jo hjir(externe link).

Stikstofgefoelige Natura 2000-gebieten

De oplossing fan it stikstoffraachstik begjint by in sterkere natuer. De fersuorjende en/of ferdongjende ynfloed fan stikstofdelslach út de heine omkriten hat in soad ynfloed op kwetsbere natuergebieten. Dêrtroch wurde habitats oantaast en komt de fersprieding fan guon soarten en it bioferskaat ûnder druk te stean. Yn 11 fan de 20 (foar in part) Fryske Natura 2000-gebieten is sprake fan in oerskot oan stikstof. Dat komt bygelyks troch dong fan lânboubedriuwen, emisje út see, útstjit fan yndustry, auto’s, mar ek út it bûtenlân wei.

Provinsje Fryslân set dêrom, yn ‘e mande mei Fryske sektorpartijen út ‘e lânbou, natuer, bou, mobiliteit, yndustry, en oare oerheden, yn op de reduksje fan stikstofútstjit en maatregels foar natuerferbettering. Dat is in wetlike opjefte en dêr binne lanlike ôfspraken oer makke.

Mei in  gebietsrjochte oanpak wurket Fryslân oan it ferbetterjen fan de kondysjes om de 11 stikstofgefoelige Natura 2000-gebieten hinne. It ferminderjen fan stikstofdelslach út de heine omkriten op dy Natura-2000 gebieten moat liede ta ferbettering fan de Fryske natuer en strukturele ferleging fan stikstofdelslach.

Om in goed byld te krijen fan de stikstofproblematyk yn de 11 stikstofgefoelige Natura 2000-gebieten binne gebietsanalyzen dien. Dy analyzen jouwe ynsjoch yn de natuer, ekonomy, stikstofboarnen en -problematyk it gebiet. Dêrneist foarmje se de basis foar de gebietsrjochte stikstofoanpak fan Fryslân. Foar de gebietsanalyzen stikstof kinne jo boppesteande oersjochkaart(externe link) rieplachtsje.

Mear ynformaasje oer it stikstofbelied yn Fryslân kinne jo hjir fine.

Behearplannen

Provinsje Fryslân stelt behearplannen op foar de Natura 2000-gebieten yn Fryslân. Dy plannen formulearje krekt hókker natuerwearden wêr beskerming krije en ek hóe’t dat bart. Dêrby moat rekken hâlden wurde mei de ekologyske, mar ek mei de ekonomyske en sosjale (ûn)mooglikheden dy’t der yn en om it gebiet binne. De behearplannen komme ta stân yn oerlis mei eigeners, ûndernimmers, omwenners, ferskate oerheden en oare belanghawwenden. De rintiid fan in behearplan is hieltyd seis jier, wêrnei’t it plan (nei in ynspraakproseduere) ferlinge wurdt, mooglik mei oanpassings. Yn de kommende jierren yntinsivearret provinsje Fryslân de oanpak oangeande natuerferbettering fan de Fryske Natura 2000-gebieten mei help fan de oanfoljende Ryksmiddels foar natuerferbettering en -fuortsterking. Op de  oershjochkaart(externe link) boppe-oan dizze side kinne jo sjen wêr’t de ferskate Fryske Natura 2000-gebieten lizze en kinne jo mear spesifike gebietsynformaasje fine, ûnder oare de behearplannen fan alle gebieten.

Zandbanken met prachtig gekleurde luchten

Alve Natura 2000-behearplannen ferlinge

Fan âlve Fryske Natura 2000-gebieten rint it behearplan ynkoarten ôf. Omdat it evaluearen fan de hjoeddeistige plannen en it opstellen fan nije mear tiid yn beslach nimt, besleat Deputearre Steaten op 28 septimber 2021 de behearplannen mei seis jier te ferlingen. It giet om de gebieten Alde Feanen, de Deelen, Van Oordt’s Mersken, Weinterper Skar, Bakkefeanse Dunen, Rottige Meenthe & Brandemar, it Lauwersmargebiet (yn gearwurking mei provinsje Grins) en de dunen fan Flylân, Skylge, it Amelân en Skiermûntseach. Ek biedt it de mooglikheid om ûntwikkelingen lykas de noch op te stellen gebietsplannen mei maatregels om stikstofútsjit yn Natura 2000-gebieten te ferminderjen en it lanlike Programma Natuur mei te nimmen yn de nije plannen. Fan 7 oktober oant en mei 17 novimber 2021 lei dit beslút op besjen.

een ontluikende paddenstoel op een bedje van mos in het bos

Wet Natuurbescherming

De behearplannen dy’t fêststeld binne, foarmje in wichtige basis foar de provinsjale taak op it mêd fan fergunningferliening neffens de  Wet Natuurbescherming(externe link). Yn dy wet is regele dat der in natuerfergunning of in oar tastimmingsbeslút nedich is foar aktiviteiten dêr’t stikstof by frijkomt. Sa kin de oerheid soargje dat der net tefolle stikstof op Natura 2000-gebieten delkomt. Mear ynformaasje oer fergunningferliening fine jo hjir.