De provincie Fryslân heeft veel grond, water en gebouwen in eigendom, zoals: wegen, bermen, oeverstroken, vaarwegen, meren, dienstwoningen of boerderijen. Een deel daarvan wordt gebruikt, verhuurd, verpacht of als we het niet meer nodig hebben voor onze doelen verkocht. Lees meer over deze onderwerpen op de betreffende pagina: