De provincie Fryslân heeft grond, water en gebouwen (vastgoed) in eigendom, zoals: wegen, bermen, oeverstroken, landbouwgrond, natuurgebieden, vaarwegen, meren, boerderijen, dienstwoningen en projectkantoren.  

Een deel van het vastgoed blijft in eigendom van de provincie, zoals (vaar)wegen, bermen, steunpunten, sluis- of brugwachterswoning enz.

Vastgoed wordt aangekocht (als compensatiegrond) voor het aanleggen van een weg, inrichten van een nieuw natuurgebied of voor de strategische grondbank. Een deel van deze gronden wordt verpacht.

Vastgoed dat binnen de provincie niet meer voor haar doelen of voor een doel van een andere (semi-)overheid ingezet kan worden, is overtollig en kan worden afgestoten. Een deel van het vastgoed wordt onderhands aan één partij uitgegeven. De criteria voor onderhandse uitgifte van registergoed treft u aan onder Bekendmakingen. 

Het resterende overtollige vastgoed en de eventueel nog aanwezige agrarische inventaris wordt openbaar (bij inschrijving) te koop aangeboden.

Voor de ingerichte natuurgebieden wordt een eigenaar/terreinbeheerder gezocht die het gebied met vooraf vastgestelde criteria gaat beheren.

Lees meer over deze onderwerpen op de betreffende pagina: