De provincie Fryslân verpacht gronden die behoren tot haar bezit in twee tranches:

  1. Akkerbouwpercelen uitsluitend voor akkerbouwers;
  2. Graslandpercelen.

  Bepaling pachtprijzen en pachtperiode

  Jaarlijks worden de pachtprijzen bepaald door een onafhankelijk taxateur. De pacht regelt u via een overeenkomst die u sluit met de provincie. De pachtperiode loopt van 1 januari t/m 31 december van hetzelfde jaar. De pachtperiode voor akkerbouwgronden loopt van 1 november t/m 31 oktober van het volgende jaar.

  In de media is de pachtuitgifte van provinciale pachtgronden voor het komende jaar aangekondigd. Op 27 oktober heeft Provinciale Staten met het initiatiefvoorstel Naar een schone en gezonde leefomgeving: afbouwgebruik pesticiden in Fryslân 2021-2030 ingestemd, waarin ook het gebruik van pesticiden op de eigen pachtgronden van provincie Fryslân wordt gereguleerd. In het pachtbeleid vanaf 2023, dat het voormalige college van Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld op 1 november 2022, wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de uitgangspunten van het initiatiefvoorstel.

  Verpachting via gebiedscommissie

  Hoe werkt het?

  Voor de gebiedsontwikkeling van bepaalde in te richten (natuur)gebieden wordt door Gedeputeerde Staten een gebiedscommissie benoemd (Achtkarspelen Zuid, Aldeboarn De Deelen, Alde Feanen, Beekdal Linde, Dongeradielen). In opdracht van de provincie adviseert de gebiedscommissie over de inrichting van het gebied en de uitvoering. In de grondcommissie zitten vertegenwoordigers uit de omgeving op het gebied van landbouw, natuur, water en recreatie. Voor het realiseren van de gebiedsinrichting is het noodzakelijk om getroffen agrariërs te compenseren door toewijzing van pachtgronden. Door afdeling Vastgoed en grondzaken wordt per jaar een toewijzingsplan samengesteld voor verpachting van gronden in een dergelijk gebied. Dit plan wordt vervolgens voorgelegd aan de grondcommissie. De grondcommissie geeft vervolgens een advies van toewijzing.

  Verpachting via inschrijving pachtportaal

  Hoe werkt het?

  Voor pachtgronden, welke niet binnen een gebied met een gebiedscommissie liggen, en/of niet op advies van de grondcommissie aan een bepaalde lokale agrariër hoeven te worden toegewezen, kunnen agrariërs op het platform voor pachtgrond pachtportaal.nl(externe link) . zich registeren als geïnteresseerde in pachtgrond. Via een transparante procedure worden onder aanbod actuele landbouwgronden in pacht aangeboden. Potentiële pachters kunnen zich online inschrijven op de aangeboden grond. Het portaal voert een analyse uit waarmee inschrijvers worden beoordeeld met punten.

  Als geïnteresseerde in pachtgrond kunt u kosteloos een account aanmaken. Via de zoekfunctie kunt u eenvoudig zoeken naar percelen die binnen uw bedrijfsplan passen. U kunt filteren op wat u wenst te verbouwen, hoeveel hectare u zoekt, een indicatie van de pachtprijs per hectare en in welke gemeente u grond zoekt. Door op de kadastrale tekening te klikken krijgt u nadere informatie over de betreffende kavel. Hier treft u de kenmerken van de kavel en de inschrijf- en gebruikersvoorwaarden aan. Ook kunt u hier relevante documenten downloaden.

  Indien u (al ) een account heeft, kunt u met één druk op de knop inschrijven op de aangeboden kavels. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

  Een bevestiging van uw inschrijving ontvangt u per e-mail en kunt u terug vinden in uw account op pachtportaal.nl.

  Na sluiting van de inschrijfperiode beoordeelt het systeem wie de beste pachter is conform de voorwaarden en bij twijfelgevallen neemt de verpachter het besluit. Vervolgens wordt een definitieve gunning uitgesproken. Iedere inschrijver krijgt op korte termijn na de gunning bericht of hij/zij grond heeft toegewezen gekregen of niet.

  Alle communicatie over het contract gaat eenvoudig via het platform.

  Heeft u vragen?

  Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de provincie Fryslân, telefoonnummer 058 - 292 59 25.

  Documenten

  Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.