Mei it Steatespul kinne jo op in aardige wize mei de provinsjale polityk yn ‘e kunde komme en fiele hoe’t it is om steatelid te wêzen. De dielnimmers sitte yn ‘e bankjes fan de Steateseal sitten en debattearje oer ien of twa wurklistpunten.

Yndieling fan de groep

De dielnimmers wurde yn in tal politike partijen opdield. It wurket it bêste as de yndieling al makke wurdt foar’t it Steatespul spile wurdt. Dy ‘fraksjes’ kieze allegearre foar alle ûnderwerpen in wurdfierder. It tal fraksjes hinget ôf fan hoe grut oft de groep is. Rekkenje 4 oant 5 dielnimmers de fraksje. Foar de rol fan foarsitter regelje wy in steatelid. Dat steatelid ferfollet dan de rol dy’t yn it echt foar de kommissaris fan de Kening weilein is. Fierder moat der op syn minst ien deputearre it ûnderwerp oanwiisd wurde. Dat kin in learling of dosint wêze.

Ferrin fan it Steatespul

1. Fraksjeberie

Yn it earste fraksjeberie nimme de fraksjes (politike partijen) harren stânpunt yn. Ek kinne fragen en opmerkingen foar de deputearre formulearre wurde. Guon partijen sjogge daliks al punten dy’t better kinne en meitsje in amendemint.

2. Earste termyn

De fraksjes kenne harren eigen stânpunt, mar net dat fan de oare fraksjes. De earste termyn wurdt brûkt om stânpunten nei foaren te bringen en om ferdúdliking oan de deputearre te freegjen. Eventuele amendeminten kinne ek oan ‘e oarder komme. It is wichtich om goed nei de oare fraksjes te harkjen en te ynventarisearjen wa’t de foar- en tsjinstanners fan de útstellen binne. Oan de ein fan de earste termyn jout de deputearre reaksje op wat de ferskate fraksjes sein hawwe. De deputearre ferdigenet dêrby de eigen útstellen. Ek beäntwurdet hy/sy eventuele fragen en opmerkings.

3. Twadde fraksjeberie

Nei de earste termyn is it twadde fraksjeberie. De stânpunten binne no bekend. Undúdlikheden binne weinommen. Yn dat fraksjeberie spilet de lobby by oare fraksjes in grutte rol. It is altyd goed safolle mooglik meistanners foar jo stânpunt te hawwen. Ek eventuele amendeminten kinne no makke wurde. Dêr jildt foar dat hoe mear fraksjes in amendemint stypje, hoe mear kâns fan slagjen oft it hat.

4. Twadde termyn

Yn de twadde termyn besykje fraksjes inoar fan harren stânpunt te oertsjûgjen. Oan de ein fan de sprekbeurt foar de fraksjes moatte de amendeminten by de foarsitter yntsjinne wurde. Oan de ein fan de twadde termyn jout de deputearre de definitive reaksje. Ek jouwe sy harren miening oer de yntsjinne amendeminten. Dêrnei is de stimming: earst oer de amendeminten en dan oer it folsleine útstel. Dat is ek de ein fan de Steatespul.

Oanmelde

Oanmelde kin fia statengriffie@fryslan.frl of 058 – 292 89 96. Jo krije dêrnei in boekje mei ynformaasje oer de politike partijen, de spulregels, de kwestjes, de rol fan deputearren en eftergrûnynformaasje.

  • Kosten: fergees
  • Tiidsynvestearring: 60-90 minuten per ûnderwerp
  • Lokaasje: De Steateseal yn it Provinsjehûs
  • Doelgroep: nivo havo, vwo, mbo, hbo en wo, 18 tot 45 persoanen
  • Plenning: Graach uterlik fjouwer wiken yn it foar oanfreegje, net op woansdei.