Lânskip, monuminten, archeology en kultuerhistoarje binne wichtige tema’s yn Fryslân. Yn it beliedsplan Nij Poadium (side 46 o/m 59) stean de ambysjes foar erfgoed foar de perioade 2021 oant en mei 2024. Binne jo noch ynteressearre yn it Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019? Dizze kinne jo ûnderoan dizze side dellade.

Romtlike kwaliteit

It Tiim Romtlike kwaliteit fan Provinsje Fryslân is in tiim saakkundigen mei meardere spesjalisaasjes. It tiim advisearret oer de romtlike kwaliteit yn Fryslân. It tiim tinkt mei, dielt kennis, ynspirearret, stimulearret, begeliedt en advisearret. Mear witte? Mail dan nei: rk-team@fryslan.frl.

Atelier Fryslân hat fan oktober 2008 oant oktober 2012 frege en net frege advisearre oer de romtlike kwaliteit yn Fryslân. It Atelier hat mei har advizen ynspirearre en stimulearre, mei as doel de romtlike kwaliteit fan Fryslân fierder te bringen. Alle net frege en frege advizen fan Atelier Fryslân hawwe wy foar jo sammele.

Lânskip en kultuerhistoarje

De provinsjale belangen op it mêd fan lânskip en kultuerhistoarje binne beskreaun yn ús fisy Grutsk op ‘e Romte. Dit dokumint is te del te laden fia ûndersteande link of ûnderoan dizze pagina. Begjin desimber 2020 is de digitaal tagonklike ferzje fan dit dokumint del te laden op dizze pagina.

Fisy Grutsk op 'e Romte

 In protte kunde út dy plannen is bondele yn kaarten dy’t wy beskikber stelle:

Monuminten en archeology

Subsydzjeregeling Monumenten (SUMO) is in subsydzjeregeling foar restauraasje, ûnderhâld en ûndersyk fan monuminten. Dizze regeling wurdt alle jierren iepensteld.

It Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân is in revolvearjend fûns (fergoeding tsjin in lege rente). It fûns wurdt beheard troch it Nationaal Restauratiefonds (NRF). It is bedoeld foar Fryske karakteristike net-ryksmonumintale monuminten. Eigners kinne leechrintsjende lieningen ôfslute. Wy kombinearje archeologysk ûndersyk mei publyksfoarljochting, ûnder oaren fia:

Werbestimming erfgoed

Om monuminten te behâlden is it essinsjeel dat se brûkt bliuwe. Werbestimming wurdt finansjeel stipe fia boppeneamde regelingen. It Kenniscentrum Herbestemming Noord biedt ynformaasje, stipe en in meldpunt foar sawol oanbieders as fregers nei karakteristike panden dy’t werbestimd wurde moatte.

Tsjerken

Foar tsjerken dy’t frijkomme docht de provinsje mei oan de nasjonale oanpak fan tsjerken. It Platform Fryske Tsjerken advisearret en stimt ûnderlinge aksjes ôf oer bestimmingen fan tsjerkegebouwen. Der is in Tiim Fryske Tsjerken ynsteld dat lokaal en gratis helpt om te sykjen nei oplossingen op it mêd fan leechstân, ûnderhâld en werbestimming fan tsjerken. Foar advys en ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei it kontaktpunt Fryske Tsjerken, Dick Bloemhof, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 058 266 2519, dbloemhof@monumentenzorg.frl. Ek is in part fan de tsjerken te finen op www.kerken.frl.

Gemeenten kinne in desintralisaasje-útkearing foar it opstellen fan in tsjerkefisy oanfreegje by de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Rapporten leechstân en ûnderhâld tsjerken yn Fryslân

Der is in ynventarisaasjerapport oer de leechstân en ûnderhâldsproblematyk fan de tsjerkegebouwen yn Fryslân beskikber. Fierder is der in rapport oer werbestimming tsjerkegebouwen beskikber om de ideeën oer werbestimming te stimulearjen.