Ruimtelijke kwaliteit, Landschap en Cultuurhistorie

De provinciale belangen voor Landschap en Cultuurhistorie zijn beschreven in de Omgevingsvisie “De Romte diele” en de thematische structuurvisie Grutsk op ’e Romte. Voor de uitvoering van de Omgevingsvisie werken we aan een startnotitie voor het Programma Landschap. 

Team Ruimtelijke kwaliteit van de provincie Fryslân is een team van deskundigen met verschillende specialisaties en adviseert intern en extern over de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Adviseren, samenwerken en inspireren zijn de uitgangspunten. Mail naar: rk-team@fryslan.frl voor meer informatie.

Achtergrondstudies

Een weiland met een aantal bomen en een boerderij op de achtergrond

Magazine Grutsk op ús Lânskip

Over de waarden van het Friese landschap en hoe we er aan werken, leest u in ons magazine Grutsk op ús lânskip.

Grutsk op ús lânskip

Het Magazine opent in een nieuw venster als u op de blauwe knop klikt. Gebruik als browser Chrome of Firefox. U kunt het magazine het best bekijken op een computer.

Kracht van het Ontwerp

Kijk hier(eksterne keppeling) voor de Anita Andriesenprijs voor Ruimtelijke kwaliteit. Bij de uitreiking in 2021 was het thema “de kracht van Ontwerp”. Atelier Fryslân heeft van oktober 2008 tot oktober 2012, ongevraagd en gevraagd geadviseerd over de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Dit zijn de adviezen(eksterne keppeling) van Atelier Fryslân. Meer weten? Mail dan naar provincie@fryslan.frl

Erfgoed, Monumenten en Archeologie

Landschap, monumenten, archeologie en cultuurhistorie zijn belangrijke thema’s in Fryslân. In het beleidsplan Nij Poadium (pagina 46 t/m 59) staan de ambities voor Erfgoed voor de periode 2021 tot en met 2024. 

Op de Cultuurhistorische kaart van Fryslân kunt u aardkundige, archeologische, historisch geografische en bouwhistorische zaken opzoeken.

Monumenten en Archeologie

Op zoek naar subsidie voor restauratie, herbestemming, onderhoud of onderzoek van monumenten of karakteristieke panden/bouwwerken? De Subsidieregeling Monumenten (SUMO) gaat ieder jaar open. Kijk hier voor deze regeling.

Het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân (eksterne keppeling)is een revolverend fonds (lening tegen een lage rente). Het beheer is bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Speciaal voor Friese karakteristieke  monumenten, die geen rijksmonument zijn.

Voor het behoud van monumenten is een blijvend gebruik essentieel. Naast bovengenoemde regelingen voor herbestemming is er ook een Kenniscentrum Herbestemming Noord(eksterne keppeling), die vraag en aanbod bij elkaar brengt.

Voor meer informatie over het kopen, onderhouden, verduurzamen en financieren van monumenten en karakteristieke panden zie Monumenten.nl | Wegwijs in monumentenland(eksterne keppeling). Hierin staat ook een overzicht van het beleid en regels van rijk, provincie en gemeenten.

Over archeologisch onderzoek in Fryslân vindt u informatie via:

Kerken

Voor vrijkomende kerkgebouwen doet de provincie mee aan de nationale kerkenaanpak. Het Platform Fryske Tsjerken adviseert en stemt onderlinge acties af rond her- en nevenbestemming van kerkgebouwen. Er is een Team Fryske Tsjerken, dat lokaal en kosteloos helpt bij het vinden van oplossingen voor leegstand, onderhoud en herbestemming van kerken. Meer informatie: Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 058 - 266 25 19, dbloemhof@monumentenzorg.frl. Ideeën voor herbestemming vind u hier: herbestemming kerkgebouwen.

 

Takomst Fryske Pleats, en subsidieregeling boerderijdaken en project herbestemming

Voor de Friese identiteit, geschiedenis en landschap vormt de boerderij een rode draad. We willen de Fryske Pleats als kernwaarde van het Friese erfgoed en cultuurlandschap ontwikkelen en behouden. Zodat boerderijen en erven in de toekomst een duurzame plek hebben in het cultuurlandschap en voldoen aan nieuwe opgaven en functies. Er is een werkplan Takomst Fryske Pleats met praatplaat, met daarin de acht deelprojecten.

Eigenaren van Friese boerderijen die beschermd zijn als rijks- of gemeentelijk monument of als karakteristiek in het bestemmingsplan, kunnen van 8 tm 24 juli 2023 subsidie aanvragen bij de provincie voor het herstel van het dak. Meer informatie.

Met het Leader-project Nije fitaliteit troch âlde pleatsen ontvangen vijf passende herbestemmingen van monumentale boerderijen maximaal € 25.000 voor herstel van het dak. Meer informatie.

Erfgoed en ruimtelijke opgaven (Erfgoed Deal)

Het rijk, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties werken samen in de Erfgoed Deal, om erfgoed in te zetten bij de grote ruimtelijke opgaven zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp.

In Fryslân zijn we betrokken bij deze projecten uit de  Erfgoed Deal: