Ruimtelijke kwaliteit, Landschap en Cultuurhistorie

De provinciale belangen voor Landschap en Cultuurhistorie zijn beschreven in de Omgevingsvisie “De Romte diele” en de thematische structuurvisie Grutsk op ’e Romte. Voor de uitvoering van de Omgevingsvisie werken we aan een startnotitie voor het Programma Landschap. 

Team Ruimtelijke kwaliteit van de provincie Fryslân is een team van deskundigen met verschillende specialisaties en adviseert intern en extern over de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Adviseren, samenwerken en inspireren zijn de uitgangspunten. Mail naar: rk-team@fryslan.frl voor meer informatie.

De belangrijkste waarden voor de ruimtelijke kwaliteit staat in de Top 10 van Grutsk. Hiernaast vindt u daarvan filmpjes en uitleg.

Achtergrondstudies

Filmpjes en uitleg

10. De structuur en opbouw van het Friese Landschap
  9. Verbinding tussen dorpen en steden
  8. Waarde in de grond
  7. Verkaveling
  6. Reliëf
  5. Dijken
  4. Waddensysteem
  3. Watersystemen
  2. Open ruimte
  1. Verscheidenheid van landschappen

Kracht van het Ontwerp

Kijk hier voor de Anita Andriesenprijs voor Ruimtelijke kwaliteit. Bij de uitreiking in 2021 was het thema “de kracht van Ontwerp”. Atelier Fryslân heeft van oktober 2008 tot oktober 2012, ongevraagd en gevraagd geadviseerd over de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Dit zijn de adviezen van Atelier Fryslân. Meer weten? Mail dan naar provincie@fryslan.frl

Erfgoed, Monumenten en Archeologie

Landschap, monumenten, archeologie en cultuurhistorie zijn belangrijke thema’s in Fryslân. In het beleidsplan Nij Poadium (pagina 46 t/m 59) staan de ambities voor Erfgoed voor de periode 2021 tot en met 2024. 

Op de Cultuurhistorische kaart van Fryslân kunt u aardkundige, archeologische, historisch geografische en bouwhistorische zaken opzoeken.

Monumenten en Archeologie

Op zoek naar subsidie voor restauratie, herbestemming, onderhoud of onderzoek van monumenten of karakteristieke panden/bouwwerken? De Subsidieregeling Monumenten (SUMO) gaat ieder jaar open. Kijk hier voor deze regeling.

Het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân is een revolverend fonds (lening tegen een lage rente). Het beheer is bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Speciaal voor Friese karakteristieke  monumenten, die geen rijksmonument zijn.

Voor het behoud van monumenten is een blijvend gebruik essentieel. Naast bovengenoemde regelingen voor herbestemming is er ook een Kenniscentrum Herbestemming Noord, die vraag en aanbod bij elkaar brengt.

Over archeologisch onderzoek in Fryslân vindt u informatie via:

Kerken

Voor vrijkomende kerkgebouwen doet de provincie mee aan de nationale kerkenaanpak. Het Platform Fryske Tsjerken adviseert en stemt onderlinge acties af rond her- en nevenbestemming van kerkgebouwen. Er is een Team Fryske Tsjerken, dat lokaal en kosteloos helpt bij het vinden van oplossingen voor leegstand, onderhoud en herbestemming van kerken. Meer informatie: Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 058 - 266 25 19, dbloemhof@monumentenzorg.frl. Ideeën voor herbestemming vind u hier: herbestemming kerkgebouwen.

 

Takomst Fryske Pleats, en subsidieregeling boerderijdaken en prijsvraag herbestemming

Voor de Friese identiteit, geschiedenis en landschap vormt de boerderij een rode draad. We willen de Fryske Pleats als kernwaarde van het Friese erfgoed en cultuurlandschap ontwikkelen en behouden. Zodat boerderijen en erven in de toekomst een duurzame plek hebben in het cultuurlandschap en voldoen aan nieuwe opgaven en functies. Er is een werkplan Takomst Fryske Pleats met praatplaat, met daarin de acht deelprojecten.

Eigenaren van Friese boerderijen die beschermd zijn als rijks- of gemeentelijk monument of  als karakteristiek in het bestemmingsplan, kunnen van 28 juni tot en met 7 juli 2022 subsidie aanvragen bij de provincie voor het herstel van het dak. Er is € 600.000,-- beschikbaar en de maximale subsidie is € 24.999,-- per boerderij. Meer informatie.

Bent u eigenaar van een herbestemde of te herbestemmen monumentale of karakteristieke boerderij in Noardwest-Fryslân? En is de onderhoudstoestand van uw dak matig of slecht? Met de Leader-prijsvraag Nije fitaliteit troch âlde pleatsen kunnen voor de 10 beste herbestemmingen prijzen van maximaal € 25.000 worden gewonnen. Inzendingen van 5 september t/m 3 oktober 2022. Meer informatie: www.fryslan.frl/prijsvraagfryskepleats

Zie de downloads, onderaan de pagina.

Erfgoed en maatschappelijke verandering

Het rijk, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties werken samen in Erfgoeddeals, om erfgoed in te zetten bij maatschappelijke verandering.

In Fryslân zijn we betrokken bij deze Erfgoeddeals: