De Waadsee is de grutste oaniensletten systeem fan sân - en modderflakten op ‘e wrâld dy 't by eb drûchfalle. De Waadsee is in net hiel djip wettergebiet mei in relatyf flakke kust. It gebiet hat tijslinken, seegers-greiden, mokselbanken, sânbanken, waad, sâltmoerassen, strannen en dunen. Der komme in grut tal plante - en bistesoarten foar, dêrûnder seesûchdieren lykas de gewoane seehûn, de grize seehûn en de brúnfisk. It is ek it briedplak en oerwinteringsgebiet foar 10 oant 12 miljoen fûgels yn it jier. It gebiet is ien fan de lêste oerbleaune grutskalige by eb drûchfallende ekosystemen dêr 't natuerlike prosessen funksjonearjen bliuwe. (www.unesco.nl(eksterne keppeling)).

Besjoch hjirûnder oan hokker programma’s en projekten wy wurkje yn relaasje ta dat gebiet, en hokker fergunningen oft oanfrege wurde kinne om yn dat gebiet komme te meien.