Het werelderfgoed Waddenzee strekt zich uit over ongeveer 500 km langs de kustlijn van Nederland, Duitsland en Denemarken. Het is het grootste getijdengebied ter wereld. In het hele gebied verlopen de natuurlijke processen ongestoord. In 2009 werd de Waddenzee van Nederland en Duitsland opgenomen in de lijst van werelderfgoederen van UNESCO, in 2014 kwam het Deense deel erbij. Dat betekent dat de Waddenzee van uitzonderlijk universeel belang is en bewaard moet blijven voor de huidige en toekomstige generatie.

De Waddenzee is een niet erg diep watergebied met een relatief vlakke kust. Er komt een groot aantal planten- en diersoorten voor, waaronder zeezoogdieren, zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis. Het is ook de broedplaats en het overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen vogels per jaar.

Provincie Fryslân werkt aan verschillende Wadden(zee) projecten.

Waddenprovincies uiten zorgen over gaswinning Waddenzee

Met een gezamenlijke brief aan de minister van LNV uiten de drie Waddenprovincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân hun zorgen over gaswinning in de Waddenzee (bij Ternaard). En over daarmee het mogelijke risico van het verlies van de werelderfgoedstatus van de Waddenzee.

Het werelderfgoed Waddenzee is een uniek natuurgebied, niet alleen in Nederland, maar ook in de wereld. De drie Waddenprovincies zijn zich daarvan bewust en zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de bescherming en ontwikkeling van het Waddengebied. En daarmee ook van het Unesco werelderfgoed Waddenzee.

Unesco heeft onlangs een zogeheten State of Conservation rapport gestuurd naar demissionair minister Van der Wal (van LNV). In het rapport uit Unesco haar zorgen over de gaswinning in de Waddenzee (bij Ternaard). Dat heeft geleid tot vragen in de Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. In reactie daarop hebben de drie Waddenprovincies deze gezamenlijke brief gestuurd.

Op dit moment is nog niet duidelijk welke Unesco-aanbevelingen de minister zal overnemen. De Waddenprovincies blijven de ontwikkelingen rond Unesco nauwlettend  volgen. Vooral de Unesco-oproep tot een vergunningenstop voor de gaswinning is belangrijk, omdat het besluit hierover van invloed kan zijn op alle activiteiten in het Waddengebied (zee en kust). Doorgaan met gaswinning kan uiteindelijk leiden tot verlies van de Unesco werelderfgoedstatus. De provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland hechten aan het behoud van deze status.

Werelderfgoed status

Deze werelderfgoed status is ingebed in vrijwel alle activiteiten die de provincies in en langs de Waddenkust ondernemen. Het is ook een belangrijk verbindend element van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het Uitvoeringsprogramma 2021-2026. Voorbeelden hiervan zijn Waddenfondsprojecten, de majeure projecten van het Investeringskader Waddengebied, het programma Eems-Dollard 2050 en het Lauwersmeergebied.