Gebiedsverkenning Harlingen vastgesteld (17-01-2023)

De verkenning voor het gebied in en voor de kustzone van Harlingen geeft een actuele stand van zaken van de opgaven, oplossingsrichtingen, mogelijkheden voor financiering en planning. Mogelijk dienen zich aanvullende opgaven, nieuwe projecten of oplossingen aan. Met de vaststelling gaan de samenwerkende partijen Wetterskip Fryslân, gemeente Harlingen en provincie Fryslân de ontwerpfase in.

Aanleiding is de komende dijkversterking op het traject Koehool-Zurich, waarin Harlingen een prominente plek heeft. Het provinciale sluizencomplex Tsjerk Hiddes maakt onderdeel uit van de primaire kering en is in 2040 aan vervanging toe. Daarnaast start de gemeente Harlingen in de kustzone een aantal projecten. Deze projecten moeten samen een bijdrage leveren aan de kwaliteitsbeleving, vooral gericht op het (eiland)toerisme.

Bovenaanzicht van Harlingen, de haven voorin.

Start ontwerpfase 

Met het vaststellen van het gebiedsdocument kunnen de samenwerkende partijen nu de ontwerpfase in. Dit doen ze in nauwe samenwerking met inwoners, overheden, kennisinstellingen en financiers.

De gebiedsverkenning kustzone Harlingen vind je onderaan de pagina.

Het programma Harlingen is een samenwerking tussen de provincie Fryslân, de gemeente Harlingen en Wetterskip Fryslân. Deze organisaties gaan de komende jaren hun werkzaamheden in het gebied gezamenlijk oppakken.

Het gaat onder meer om het verbeteren van de veerbootlogistiek, het opwaarderen of mogelijk vervangen van de Tsjerk Hiddessluizen en het ontwikkelen van het Westerzeedijkgebied. Ook de wens voor een zee-zwembad en de ontwikkeling van de Nieuwe Willemshaven wordt verder uitgewerkt. Nieuwe initiatieven kunnen worden toegevoegd. De financiering maakt deel uit van de gezamenlijke opgave. Hiervoor wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen het Investeringskader Waddengebied, het Waddenfonds en waar mogelijk naar private investeringen.

Projecten van de provincie Fryslân binnen het programma Harlingen zijn:

  • Verbreding sluis Kornwerderzand

De vernieuwing van het complex bruggen en sluis bij Kornwerderzand kan van start in 2022.

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Het begint met de vervanging van de bruggen in de A7; uiterlijk in 2025 moet dit klaar zijn. Ondertussen start ook het verdiepen van de geulen in het IJsselmeer. Provincie Fryslân voert het werk uit. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat die de eigenaar van de bruggen en de sluis is.

Vernieuwen bruggen en sluis

De lengte van de nieuwe sluis blijft gelijk en wordt toegankelijk voor schepen met een diepgang van 4,70 m. De breedte gaat van 14 naar 25 meter. In plaats van de huidige draaibruggen in de A7 komen er vier basculebruggen (‘klapbruggen’ met een contragewicht). De twee doorvaartopeningen zijn straks 21,5 en 25 meter. De bestaande vaargeulen op het IJsselmeer en Ketelmeer worden verdiept, zodat de havens van Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad, Meppel en Kampen voor grotere zeeschepen beter bereikbaar zijn. Het vrijkomend zand wordt onder meer gebruikt voor projecten op de Afsluitdijk, zoals de Vismigratierivier.

Planning

De planning is dat de bruggen uiterlijk in 2025 zijn vervangen. Voor de geulen en de sluis is afgesproken dat deze uiterlijk in 2028 klaar moeten zijn, maar op nadrukkelijk verzoek van de deelnemende bedrijven blijft de ambitie overeind om gelijktijdig met de bruggen gereed te zijn.

Meer informatie over de projecten van programma Harlingen is te vinden op:

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.