Programma Hârns is in gearwurking tusken de provinsje Fryslân, de gemeente Harns en it Wetterskip Fryslân. Dizze organisaasjes geane de kommende jierren harren wurk yn it gebiet mienskiplik oppakken.

It giet, ûnder oare, om it ferbetterjen fan de fearboatlogistyk, it opwurdearjen of mooglik ferfangen fan de Tsjerk Hiddesslûzen en it ûntwikkeljen fan it Westerseedykgebiet. Ek de winsk foar in see-swimbad en de ûntwikkeling fan de nije Willemshaven wurdt fierder útwurke. Nije inisjativen kinne taheakke wurde. De finansiering makket diel út fan de mienskiplike opjefte. Hjir foar wurdt sjoen nei de mooglikheden binnen it Ynfesteringskader Waadgebiet, it Waadfûns en, wêr mooglik, nei private ynvestearringen.

Slûs koarnwertersân

De fernijing fan it kompleks brêgen en slûs yn Koarnwertersân kin begjinne yn 2022. Der is keazen foar in fazearre oanpak. It begjint mei de ferfanging fan de brêgen yn de A7; uterlik yn 2025 moat dat klear wêze. Underwilens begjint ek it ferdjipjen fan de soalen yn de Iselmar. Provinsje Fryslân fiert it wurk út. Dat giet yn nauwe gearwurking mei Rykswettersteat dy’t de eigener fan de brêgen en de slûs is.

Fernijen brêgen en slûs

De lingte fan de nije slûs bliuwt itselde en wurdt tagonklik foar skippen mei in djipgong fan 4,70 m. De breedte giet fan 14 nei 25 meter. Yn stee fan de besteande draaibrêgen yn de A7 komme der fjouwer baskule brêgen (‘klapbrêgen’ mei in kontragewicht). De twa trochfar iepeningen binne aanst 21,5 en 25 meter. De besteande soalen op de Iselmar en it Ketelmeer wurde ferdjippe, sadat de havens fan Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad, Meppel en Kampen better berikber binne foar gruttere seeskippen. It sân dat dêrby frij komt wurdt ûnder oare brûkt foar projekten op de Ofslútdyk, bygelyks de Fiskmigraasje rivier.

Planning

De planning is dat de brêgen uterlik yn 2025 ferfongen binne. Foar de soalen en de slûs is ôfpraat dat dy uterlik yn 2028 klear wêze moatte. De dielnimmende partijen wolle perfoarst dat de ambysje, dat de slûs tagelyk met brêgen klear is, oerein bliuwt.

Glês yn it bûtengebiet

Rap ynternet is fan belang foar de leefberens en wurkgelegenheid fan it plattelân. De provinsje Fryslân hat derom yn 2016 in tender útsetten foar de oanlis fan rap ynternet (minimaal 100 mb/s up- en downloadsnelheid foar de bûtengebieden yn de provinsje. Dizze tender is wûn troch Kabelnoord. Ynformaasje oer de oanlis fan glês yn de gemeente Harns is te finen op de webside(externe link) van Glasvezel Buitenaf en de Facebookpagina(externe link) van De Fryske Mienskip op Glês.

Mear ynformaasje oer de projekten fan it Programma Hârns binne te finen op: