Fries Programma Waddenkust

  Langs de hele Friese waddenkust speelt een aantal thema’s waarmee inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan de slag willen, zoals leefbaarheid & krimp, landbouw & verzilting, waterveiligheid & klimaat en recreatie & toerisme. Het zijn grote thema’s die een brede aanpak vragen. Er zijn veel ideeën en plannen, in verschillende fasen van ontwikkeling. Fries Programma Waddenkust is bedoeld om deze en toekomstige initiatieven verder te brengen en met elkaar te verbinden om tot een integrale, gebiedsgerichte ontwikkeling te komen.

  Doel

  Fries Programma Waddenkust heeft de volgende doelen:

  • Verbinden: van onderop, integraal en in samenhang oppakken van de opgaven van de Friese waddenkust op basis van gedeelde analyse van wat er nodig is en een gezamenlijk geformuleerde ambitie;
  • Prioriteren: duidelijkheid over inhoudelijke opgaven en - op basis daarvan - over welke onderwerpen en projecten zich wel en niet lenen voor het programma;
  • Regie: realiseren van een duidelijke structuur en verdeling van verantwoordelijkheden, zodat inwoners, ondernemers en organisatie weten bij wie ze moeten zijn met ideeën;
  • Aanjagen, ontwikkelen en tot uitvoering helpen brengen van lokale en regionale ideeën, initiatieven en plannen;
  • Stroomlijnen van geldstromen om middelen optimaal te benutten en een zo groot mogelijke multiplier krijgen.