Op 10 december 2019 is de wadloopverordening vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân. Per 1 januari 2020 gaat deze nieuwe wadloopverordening in en kunt u de vergunningen digitaal aanvragen. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Wadloopvergunning natuur educatieve tochten

De volgende zaken zijn nodig om deze aanvraag volledig af te ronden:

 • Voor bedrijven: eHerkenning niveau 2+
 • Voor particulieren: DigiD

Aanvragen

Wadloopvergunning wadlooptochten georganiseerd door wadlooporganisaties

De volgende zaken zijn nodig om deze aanvraag volledig af te ronden:

 • eHerkenning niveau 2+
 • Het ingevulde Excel format voor gidsen en begeleiders, terug te vinden op de website

Aanvragen  

Wadloopvergunning voor wadlooptochten met maximaal 12 personen

De volgende zaken zijn nodig om deze aanvraag volledig af te ronden:

 • Voor particulieren: DigiD

Aanvragen

Wadloopvergunning voor solo lopers

De volgende zaken zijn nodig om deze aanvraag volledig af te ronden:

 • Voor particulieren: DigiD

Aanvragen

Wadloopvergunning droogvallende platen

Voor de droogvallende platen op Gronings en Noord-Hollands grondgebied geldt een vergunningplicht vanaf 8 personen!

Voor de droogvallende platen op Fries grondgebied geldt een vergunningplicht vanaf 50 personen!

Daarnaast geldt voor alle provincies een vrijstelling voor tochten op droogvallende platen indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 1. Het vaartuig een maximale capaciteit heeft van 50 personen.

 2. Er niet verder dan 500 meter van de boot wordt gelopen.

 3. Er wordt beschikt over een Zeilbewijs.

 4. Men geen geulen oversteekt bij het betreden van droogvallende platen.

 5. Er voor gezorgd wordt dat een begeleider de groep bij elkaar houdt en de groep niet zal uitzwermen over de plaat.

De volgende zaken zijn nodig om deze aanvraag volledig af te ronden:

 • Voor bedrijven: eHerkenning niveau 2+
 • Voor particulieren: DigiD

Aanvragen 

Pas behorende bij aanvraag erkenning wadloopgids

Met dit formulier kunt u een erkenning tot wadloopgids in de vorm van een pas aanvragen

Aanvragen

Pas behorende bij een solo loper

Met dit formulier kunt u een solo pas aanvragen.

Let op! Deze pas is niet de vergunning, deze dient u afzonderlijk aan te vragen.

Aanvragen

Aanvraag begeleiderspas

Met dit formulier kunt u een begeleiderspas aanvragen.

Aanvragen

U dient ook een overzicht aan te leveren met gidsen en begeleiders Wadlooporganisatie. Hierin moeten de volgende gegevens staan:

 • Naam;
 • straat;
 • huisnummer (ook dubbele huisnummers en toevoegingen);
 • postcode;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer(s);
 • bijzonderheden;
 • routes.

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een vergunningsaanvraag indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met ons Klantcontactcentrum via 058 - 292 59 25 en vragen naar Evelien Duizendstraal.