Fryslân is in wetterrike provinsje wêrtroch’t it in unyk plak foar wettersport en -rekreaasje is. It krige net foar neat yn 2018 fan Lonely Planet(externe link) in tredde plak op de list fan Europeeske bestimmings.

Für Deutsch: Wassersport

Een flyer waarop een hand met een smarttelefoon staat. Op de telefoon is een vaarroute te zien en de tekst Sailing in Fryslân? Download the free app Watersport!

App foar wettersporters

Spesjaal foar alle wettersporters yn Fryslân is der de app 'Watersport'. Altyd aktuele ynformaasje by de hân, bygelyks oer brugtijden. Ek fine jo ynformaasje oer farwegen, snelfargebieten, trailerhellingen, aktuele skipfeartynformaasje en noch folle mear! Nij is de navigaasjefunktie en melding by it passearen fan grutte frachtschippen. Dêrnjonken jout de app advys foar it farren oer drokke farwegknooppunten. De app is noch yn ûntjouwing. Mochten jo ynformaasje misse of oare opmerkingen hawwe dan kinne jo dêr melding fan meitsje yn de app.

Download de app Watersport

Android(externe link)  iOS(externe link)

Byld fan de wettersport

Fryslân hat wetterrekreaasje yn har DNA sitten. Alle jierren wurdt hjir troch in soad (hûndert)tûzenen minsken yn en op it wetter rekreëarre. Dêrby giet it om alderhande foarmen fan wettersport, fariearjend fan sloepfarren oant suppen, fan kitesurfen oant silen, fan sportfisken oant dûken.

Mei it programma Gastvrij Fryslân wurkje wy oan in fitale en sirkulêre gastfrijheidssektor dy't bydraacht oan de brede wolfeart fan Fryslân. Om't it programma goed oanslute moat op de praktyk, dogge wy geregeld ûndersyk.

Dêrom liet Fryslân - boppe-op it lanlike Wettersportûndersyk 2021 fan it Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en Waterrecreatie Nederland (WRN) - twa Fryske ûndersiken útfiere.

De ûndersiken bringe it profyl, motivaasje, gedrach, winsken en foarkarren fan beoefeners fan wettersport yn Fryslân yn kaart.

Wolle jo mear witte? Jo kinne beide ûndersiken hjirûnder downloade:

Wettersportkaart

Alle jierren bringt de provinsje in Wettersportbrosjuere út mei handige ynformaasje foar wetterrekreaasje yn Fryslân. Fan ’t jier is dat yn ‘e foarm fan in Wettersportkaart. Dêr steane nuttige tips op oer û.o. wetterregels, farrûten, kitesurflokaasjes en elektryske laadpunten. De brosjuere is te krijen yn it Nederlânsk, FryskIngelsk en Dútsk. De online ferzje kinne jo ûnderoan dizze side delhelje. Ek kinne jo fia ûndersteande knop in printe fersy bestelle.

Wettersportkaart bestelje

Wy binne benijd nei jo miening oer de nije Wettersportkaart. Jo kinne fia de ûndersteande knop jo miening mei ús diele.

Diel jo miening mei ús

Kaart laadpeallen

Farre mei in elektryske boat? Besjoch de kaart mei elektryske laadpeallen oan it wetter(externe link).

Hurd farre

Foar alle ynformaasje oer hurdfarren yn Fryslân, geane jo nei Snelvaren in Fryslân | Fryslan

Farre dochst mei-inoar

Krekt as ferkearsregels op ‘e dyk, binne der ek regels op it wetter. Sjoch foar mear ynformaasje oer de regels op it wetter en feilich farre op www.varendoejesamen.nl(externe link).

Takomstbyld Kitesurfen yn it Iselmargebiet

It Iselmargebiet is ien fan de grutste beskerme natuergebieten fan ús lân. It gebiet is fan libbensbelang foar fûgels. Sy brûke it gebiet om nei iten te sykjen, út te rêsten, te brieden en harren jongen grut te bringen, no en yn de takomst. Dat ropt ek fragen op rûnom alderhande foarmen fan rekreatyf gebrûk. It ‘ Takomstbyld Kitesurfen yn it Iselmargebiet’ sketst in goed byld fan de hjoeddeiske situaasje en jout oan wêr ’t der ferbettermooglikheden binne, foar kitesurfen en foar de natuer.

Brêgebetsjinningstiden

Besjoch de aktuele ynformaasje oer de iepeningstiden foar brêgen en slûzen.

 

Fisy Wetterrekreaasje

‘Fryslân is in gastfrije provinsje foar alle wetterrekreanten. Wy meitsje ús ‘blauwe goud’ befarber, sichtber en tagonklik foar Friezen en toeristen dy’t op, oan of yn it wetter harren frije tiid trochbringe of in sport útoefenje.’

Dat is ús ambysje op it mêd fan wetterrekreaasje. It is fêstlein yn de Visie Waterrecreatie. Provinsjale Steaten stelden dy yn febrewaris 2019 fêst. No is it oan de útfiering ta. Wat sille we no echt dwaan? Dat stiet yn it Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028, beskikber om del te laden op www.fryslan.frl/gastvrij (side 17 oant en mei 20). Deputearre Steaten stelden dat dokumint yn juny 2020 fêst.