Brêgebetsjinning simmer - en winterseizoen

Fan 1 novimber o/m 31 maart jildt dat der foar de betsjinning fan de measte brêgen yn Fryslân in ôfrop dien wurde moat.

Foar de brêgebetsjinning yn dizze perioade moat der minimaal 2 oeren yn it foar belle wurde foar in ôfrop. De Farweitillefoan is dêrfoar te berikken op 058 – 292 58 88, op moandei o/m freed fan 08.30 oant 16.00 oere.

Foar mear ynformaasje oer spesifike brêgen, sjoch www.vaarweginformatie.nl(eksterne link) en it Twitteraccount van Scheepvaart Fryslân(eksterne link).

Een klapbrug, zijaanzicht.

De iepeningstiden fan de brêgen en slûzen yn Fryslân fine jo op dizze kaart. Foar aktuele opkearingen of te ferwachtsjen opûnthâld check foar en tidens jo reis de skipfeartberjochten op teletekst nummer 721(eksterne link), of de lanlike webside www.vaarweginformatie.nl(eksterne link).

De aktuele betsjinningstiden kinne jo ek ôflêze yn dit oersjoch. Hawwe jo problemen mei de lêsberens? Dan helpt it Klantkontaktsintrum jo graach fierder.

Brêgediening bûten betsjinningstiden foar beropsfeart

Foar brêgebetsjinning bûten betsjinningstiden en allinnich yn de tiidfakken dy't dêrfoar oanwiisd binne kinne jo, op syn minst 2 oeren yn it foar, belje mei it omropnûmer: 058 - 292 58 88. Utslutend te berikken op moandei o/m freed fan 08.30 - 16.00 oere.

It giet om ôfrop foar:

Van Harinxmakanaal:

 • Van Harinxmabrug;
 • Koningsbrug.

Farwei Drachten:

 • Hooidamsbrêge.

Invaart Leeuwarden Oost:

 • Greunsbrug.

Invaart Leeuwarden West:

 • Slauerhoffbrug.

De tiidfakken fine jo yn ûndersteand dokumint.

  Dokumint

  Hawwe jo problemen mei de lêsberens? Dan kinne jo in formulier ynfolje of belje mei it Klantkontaktsintrum. Sy helpe jo graach fierder.

  Konfoaifearten Turfrûte

  De Turfrûte(eksterne link) is yn 2023 iepen fan 15 maaie o/m 15 septimber 2023. De brêgen en slûzen wurde op dizze rûte betsjinne fan 9:30 oere oant 16:30 oere sûnder middeisskoft. Op snein - en feestdagen wurde de brêgen en slûzen net betsjinne mei útsûndering fan de sneinen yn july en augustus.

  It is mooglik om nei it ein fan it farseizoen noch nei de winterbestimming te farren en foar it begjin fan it farseizoen de winterbestimming al wer te ferlitten. Dêrfoar wurde alle jierren yn de saneamde konfoaifearten de brêgen en slûzen betsjinne.

  • Konfoaifeart maitiid derút is op sneon 29 april 2023;
  • Konfoaifeart neijier deryn is op sneon 28 oktober 2023.

  Op sneon 29 april 2023 is der in konfoaifeart fan Venekotenbrêge oant Mildaam en/of in konfoaifeart fan Venekotenbrêge oant Damslûs.

  Jo kinne jo opjaan foar de konfoaifearten fia it Klant Contact Centrum fan de provinsje Fryslân, berikber op 058 – 292 59 25. Hjir binne gjin kosten oan ferbûn.Jo kinne jo opjaan foar de konfoaifearten fia 058 – 292 59 25. Der binne gjin kosten oan ferbûn.

  Polderhoofdkanaal

  It Polderhoofdkanaal wurdt fan 15 maaie o/m 15 septimber, alle dagen fan 9.00 oere – 20.00 oere betsjinne.

  Mear ynformaasje is te finen op de webside fan de gemeente Opsterlân. Foar algemiene fragen kinne jo kontakt opnimme mei ús Klantkontaktsintrum: 058 - 292 59 25.