De Fryske natuer ophelpe en fersterkje, provinsjaal en lokaal de stikstofútstjit ferleegje en de knyppunten om fergunningferliening hinne oplosse. Dat is de line fan it Utfieringsprogramma Stikstof Fryslân dat it kolleezje fan Deputearre Steaten yn maart 2022 fêststeld hat. It Utfieringsprogramma is de earstkommende stap nei it ophelpen fan de natuer en in sûne ekonomy en lânbousektor yn Fryslân.

De natuer krijt mear azemromte troch minder stikstof en wurdt mei ferbettermaatregels fersterke. Yn hiel Fryslân kin mei stikstof-beheinende maatregels de stikstofútstjit mei in fearn fermindere wurde. Duorsum ferfier, ôfspraken mei de yndustry en technyske oanpassingen fan de stâl binne foarbylden fan dizze saneamde generike maatregels. Dêrmei sille nei ferwachting it meastepart fan de natuergebieten ûnder de krityske wearden útkomme. Alle sektoaren drage dêr by yn ferhâlding mei har útstjit oan by.

Neist de generike maatregels binne benammen yn it súdeasten fan de provinsje oanfoljende maatregels nedich dy 't foar 50% ekstra reduksje soargje sille. De provinsje sil dêrom mei lokale belanghawwenden lykas natuerorganisaasjes en (agraryske) ûndernimmers oan de slach gean om it gebiet takomstbestindich te meitsjen. Wy neame dat de gebietsrjochte oanpak.

As lêste set de provinsje Fryslân yn op it lyklûken fan de besteande fergunningsfoarmen, yn in fergunning op basis fan de Wet natuurbeskerming (Wnb). Sa ûntstiet der mear oersjoch fan de stikstofromte dy’t útjûn is of noch beskikber is. Ek makket de provincie him sterk foar de flugge legalisaasje fan de saneamde PAS-melders rjochting it Ryk.

It Utfieringsprogramma wurdt 25 maaie 2022 troch Provinsjale Steaten behannele.

Download

Hawwe jo problemen mei de lêsberens? Dan kinne jo in formulier ynfolje of belje mei it Klantkontaktsintrum. Sy helpe jo graach fierder.