Mienskiplik Lânboubelied (MLB)

Takomstbestindich buorkje

Ryk, provinsjes, gemeenten en wetterskippen wurkje gear mei alle belutsenen op it plattelân om takomstbestindige lânbou mooglik te meitsjen. Echte feroaringen fine ommers faak plak troch beslissingen dy't oan 'e keukenstafel, op it boerehiem of yn it bûtengebiet nommen wurde. It Mienskiplik Lânboubelied (GLB) biedt in grut tal Europeeske, nasjonale en provinsjale stipemaatregels. Yn de perioade 2020 -2027 is sa ’n € 1100 miljoen jiers beskikber foar fierdere ferduorsuming fan de lânbou. Sa wurde boeren fergoede dy't, njonken it produsearjen fan iten, ek omtinken hawwe foar de natuer en it miljeu. In spesjaal yn it libben roppen regyorganisaasje GLB stipet de gearwurking fan alle belutsenen, sjocht ta op de útfiering en helpt bystjoeren wêr nedich.

It Nationaal Strategisch Pla

n Op 1 jannewaris 2023 is it Nationaal Strategisch Plan (NSP) yngien. It NSP is ûnderdiel fan it GLB en is de opfolger fan it foargeande GLB 2014 -2022 dêr 't de POP 3 (Plattelands Ontwikkelingsprogramma) ûnderdiel fan wie.

It NSP hat de folgjende doelen:

 1. tûke, fearkrêftige lânbou;
 2. miljeu, bioferskaat en klimaat;
 3. brede plattelânsûntwikkeling.

Oerkoepeljende doelen binne kennis, ynnovaasje en netwurkfoarming. Agrariërs kinne in fergoeding krije foar it fersterkjen fan de natuer en in leefber plattelân. Der is subsydzje beskikber foar duorsume ynvestearringen lykas bedriuwsmodernisearring, ammoniakmaatregels of in lichter masinepark.

It NSP wurdt útfierd troch Ryk en provinsje mei-inoar. Dit betsjut dat der sawol troch de provinsje as troch it Ryk subsydzjeiepenstellingen dien wurde kinne. Op de webside www.RVO.nl fine jo alle subsydzjes fan it Ryk.

GLB-regelingen

It GLB bestiet út grûnbûne regelingen, lykas de basisstipe, de eko-regelingen en it Agrarysk Natuer- en Lânskipsbehear (ANLb). Dêrneist binne der net oan grûn bûne regelingen foar it realisearjen fan in duorsume omjouwing. Hjirby giet it om:

 • Projektsubsydzjes: foar gearwurking, ynnovaasje, ynvestearringen en kennisdieling;
 • JOLA: stiet foar jonge lânbouwers. Is ûnderdiel fan de projektsubsydzjes, wêrby't jonge boeren en túnkers ekstra stipe wurde;
 • LEADER: subsydzjes foar lokale plattelânsûntwikkeling mei omtinken foar klimaat, miljeu, wetter en bioferskaat.

De provinsjes fiere it ANLb en de regelingen sûnder grûn út en kinne binnen de kaders ynfolling jaan oan it doel dêr't se dy regelingen foar brûkt. 

Yn de provinsje Fryslân is in earste planning opsteld foar de subsydzjes yn 2024.

Der binne subsydzjemooglikheden foar:

 • Produktive ynvestearrings ek foar jonge lânbouwers: ynvestearrings foar op it agraryske bedriuw lykas masines, voedselhagen en wetteropslach.
 • Net produktive ynvestearrings op net-lânboubedriuwen: Ynvestearrings foar werstel en ynrjochting fan it lanlik gebiet bygelyks troch lânskipseleminten, ynvestearrings foar klimaat bestindige wetterhúshâlding en bioferskaat.
 • Net produktive ynvestearrings op lânboubedriuwen: Ynvestearrings op agraryske grûn foar bygelyks lânskipseleminten, wetterberging en bioferskaat.
 • Gearwurking foar ynnovaasje yn it ramt fan EIP: Ynnovaasjeprojekten foar de lânbou
 • Gearwurking foar plattelânsûntwikkeling-LEADER: Projekten foar de sosjale en ekonomyske ûntwikkeling fan it plattelân.

Openstellingen 2024 en 2025

Diclaimer: Der kinne noch wizigingen plakfine yn de kalinder. 

De regeling mei dêryn de subsydzjebetingsten fine jo fia dizze link.

Wolle jo ien fan de provinsjale subsydzjes oanfreegje? Dat kin fia de webside www.SNN.nl

Wolle jo ien fan de Rykssubsydzjes oanfreegje út it nije GLB? Dat kin fia RVO:

De âlde regeling POP3+

Yntusken is it programma POP3(+) foar 2014 en 2022 ôfrûne. Dat betsjut dat gjin iepenstellingen ûnder it POP mear plakfine sille. Oant 2025 sille de subsydzjeferlingingen ôfrûne wurde. Foar fragen oer in subsydzjeferliening ûnder it POP3(+) kinne jo terjochte by it SNN.

Algemiene ynformaasje

Provinsje Fryslân organisearre yn novimber en desimber 2022 in oantal ynformaasjebyienkomsten. Hjir fine jo de  faak stelde frachen mei antwurden.

Sjoch it ynformatyf webinar dan provinsje Fryslân, july 2022 werom.

Kontakt

Gearwurkingsferbân Noard-Nederlân (SNN) is jo oansprekpunt. It SNN fiert foar de trije noardlike provinsjes it NSP út. Dit betsjut dat SNN de subsydzje-oanfragen behannelet en de oanfregers stipet.

Hawwe jo in fraach oangeande it dwaan fan oanfraach foar in besteande iepenstelling, nim dan kontakt op mei SNN.

Hawwe jo in algemiene fraach oer it GLB, POP3(+), it NSP of de subsydzjes? Dan kinne jo maile of belje mei de provinsje Fryslân fia provincie@fryslan.frl / 058 - 292 59 25.