Toekomstbestendig boeren

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen met alle betrokkenen op het platteland om toekomstbestendige landbouw mogelijk te maken. Echte veranderingen vinden immers vaak plaats door beslissingen die aan de keukentafel, op het boerenerf of in het buitengebied worden genomen. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) biedt een groot aantal Europese, nationale en provinciale steunmaatregelen. In de periode 2023-2027 is zo’n € 1100 miljoen per jaar beschikbaar voor verdere verduurzaming van de landbouw. Zo worden boeren vergoed die, naast het produceren van voedsel, ook aandacht hebben voor de natuur en het milieu. Een speciaal in het leven geroepen regieorganisatie GLB ondersteunt de samenwerking van alle betrokkenen, ziet toe op de uitvoering en helpt bijsturen waar nodig.

Het Nationaal Strategisch Plan

Op 1 januari 2023 is het Nationaal Strategisch Plan (NSP) ingegaan. Het NSP is onderdeel van het GLB en is de opvolger van het voorgaande GLB 2014-2022 waar de POP3 (Plattelands Ontwikkelingsprogramma) onderdeel van was.

Het NSP heeft de volgende doelen:  

 1. slimme, veerkrachtige landbouw;
 2. milieu, biodiversiteit en klimaat;
 3. brede plattelandsontwikkeling.

Overkoepelende doelen zijn kennis, innovatie en netwerkvorming. Agrariërs kunnen een vergoeding krijgen voor het versterken van de natuur en een leefbaar platteland. Er is subsidie beschikbaar voor duurzame investeringen zoals bedrijfsmodernisering, ammoniakmaatregelen of een lichter machinepark.

Het NSP wordt uitgevoerd door Rijk en provincie gezamenlijk. Dit betekent dat er zowel door de provincie als door het Rijk subsidieopenstellingen kunnen worden gedaan. Op de website www.RVO.nl(eksterne keppeling) vindt u alle subsidies van het Rijk.

GLB-regelingen

Het GLB bestaat uit grondgebonden regelingen, zoals de basisinkomenssteun, de eco-regelingen en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Daarnaast zijn er niet-grondgebonden regelingen voor het realiseren van een duurzame omgeving. Hierbij gaat het om:

 • Projectsubsidies(eksterne keppeling): voor samenwerking, innovatie, investeringen en kennisdeling;
 • JOLA(eksterne keppeling): staat voor jonge landbouwers. Is onderdeel van de projectsubsidies, waarbij jonge boeren en tuinders extra worden gesteund;
 • LEADER: subsidies voor lokale plattelandsontwikkeling met aandacht voor klimaat, milieu, water en biodiversiteit.

De provincies voeren het ANLb en de niet-grondgebonden regelingen uit en kunnen binnen de kaders invulling geven aan het doel waarvoor ze deze regelingen gebruikt.

In de provincie Fryslân is een eerste planning opgesteld voor de subsidies in 2024.

Er zijn subsidiemogelijkheden voor:

 • Productieve investeringen ook voor jonge landbouwers: investeringen voor op het agrarische bedrijf zoals machines, voedselhagen en wateropslag.
 • Niet productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven: Investeringen voor herstel en inrichting van het landelijk gebied bijvoorbeeld middels landschapselementen, investeringen voor klimaat bestendige waterhuishouding en biodiversiteit.
 • Niet productieve investeringen op landbouwbedrijven: Investeringen op agrarische grond voor bijvoorbeeld landschapselementen, waterberging en biodiversiteit.
 • Samenwerking voor innovatie in het kader van EIP : Innovatieprojecten voor de landbouw
 • Samenwerking voor plattelandsontwikkeling-LEADER: Projecten voor de sociale en economische ontwikkeling van het platteland.

Openstellingen 2024 en 2025

Disclaimer: Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden in de kalender.

De regeling met daarin de subsidievoorwaarden vindt u via deze link(eksterne keppeling).

Wilt u één van de provinciale subsidies aanvragen? Dat kan via de website www.SNN.nl(eksterne keppeling).

Wilt u één van de Rijkssubsidies aanvragen uit het nieuwe GLB? Dat kan via RVO: 

De oude regeling POP3+

Inmiddels is het programma POP3(+) voor 2014 en 2022 afgerond. Dit betekent dat geen openstellingen onder het POP meer zullen plaatsvinden. Tot 2025 zullen de subsidieverleningen worden afgerond. Voor vragen over een subsidieverlening onder het POP3(+) kunt u terecht bij het SNN(eksterne keppeling).

Algemene informatie

Provincie Fryslân organiseerde in november en december 2022 een aantal informatiebijeenkomsten. Hier vindt u de veelgestelde vragen met antwoorden.

Kijk het informatief webinar(eksterne keppeling) van Provincie Fryslân, juli 2022 terug.

Contact

Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) is uw aanspreekpunt. Het SNN voert voor de drie noordelijke provincies het NSP uit. Dit betekent dat SNN de subsidieaanvragen behandelt en de aanvragers ondersteunt.

Heeft u een vraag met betrekking tot het doen van aan aanvraag voor een bestaande openstelling, neem dan contact op met SNN(eksterne keppeling).

Heeft u een algemene vraag over het GLB, POP3(+), het NSP of de subsidies? Dan kunt u mailen of bellen met de provincie Fryslân via provincie@fryslan.frl / 058 - 292 59 25.