Het voltallige college met de commissaris van de Koning en de secretaris

Yn alle provinsjes is in kolleezje fan Deputearre Steaten (DS). DS is it deistich bestjoer fan de provinsje. Provinsjale Steaten kieze Deputearre Steaten. DS is te ferlykjen mei it kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders yn in gemeente.

It kolleezje fan Deputearre Steaten (flnr): deputearre Sietske Poepjes, deputearre Friso Douwstra, provinsjesekretaris Regina Bouius - Riemersma (per july 2022 ferfongen troch Arjen Schepers), kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok, deputearre Douwe Hoogland, deputearre Avine Fokkens-Kelder en deputearre Klaas Fokkinga.

Aktiviteitenkalinder

Fanwege de koronamaatregelen fan de Ryksoerheid komme de measte aktiviteiten te ferfallen of wurde sy ferpleatst. Dêrom fine jo foar no gjin Aktiviteitenkalinder DS op dit plak. Sagau it wer kin, begjinne wy mei it publisearren fan in aktuele Aktiviteitenkalinder DS.

Aktiviteiten kalinder

Het college van Gedeputeerde Staten

Dokumint

Hawwe jo problemen mei de lêsberens? Dan kinne jo in formulier ynfolje of belje mei it Klantkontaktsintrum. Sy helpe jo graach fierder.