Kolleezje fan Deputearre Steaten

Het voltallige Gedeputeerde Staten met commissaris Brok en directeur Algra.

Yn alle provinsjes is in kolleezje fan Deputearre Steaten (DS). DS is it deistich bestjoer fan de provinsje. Provinsjale Steaten kieze Deputearre Steaten. DS is te ferlykjen mei it kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders yn in gemeente.

It kolleezje fan Deputearre Steaten (flnr): deputearre Matthijs de Vries, provinsjesekretaris Jelmer Algra, deputearre Sijbe Knol, deputearre Abel Kooistra, kommissaris fan 'e Kening drs. A.A.M. Brok, deputearre Eke Folkerts en deputearre Friso Douwstra.

Het college van Gedeputeerde Staten

Aktiviteitenkalinder DS

Hawwe jo problemen mei de lêsberens? Dan kinne jo in formulier ynfolje of belje mei it Klantkontaktsintrum. Sy helpe jo graach fierder.