De hear drs. A.A.M. (Arno) Brok is kommissaris fan de Kening yn de provinsje Fryslân. Hy is foarsitter fan Provinsjale Steaten (PS) en foarsitter en lid fan it kolleezje fan Deputearre Steaten (GS).

As rykshear hat hy taken op it mêd fan boargemasterssaken, leit hy gemeentebesites ôf, ûnderhâldt hy kontakten mei ryksfunksjonarissen yn de provinsje en is hy mei ferantwurdlik foar Keninklike ûnderskiedingen en predikaten.

Útnûgje

Wolle jo de Kommissaris fan 'e Kening útnoegje om by in aktiviteit te wêzen, dan kinne jo it formulier infolje.

Curriculum vitae

De CV fan de kommissaris fan de Kening kinne jo hjir dellade.

  Fideo: Wat docht de kommissaris fan de Kening eins?

   Njonkenfunksjes kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok

   Oant it amt bûne njonkenfunksjes:  

   • Foarsitter fan it Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân: 2017 - hjoed
   • Foarsitter fan Stichting Simulatortraining Nautisch Onderwijs: 2017 - hjoed
   • Foarsitter fan Stichting Bouwcultuurfonds: 2017 - hjoed
   • Bestjoerslid Stichting tot behoud stadhouderlijke grafruimten in de Grote- of Jacobijnenkerk yn Ljouwert: 2017 - hjoed
   • Beskermhear Club Diplomatique Fryslân 2017 - hjoed

   Oar:

   • Lid Permanente Scoutingscommissie VVD: 2021 - hjoed
   • Foarsitter Omjouwingsberied Waadgebiet en fice foarsitter BOW: 2018 - hjoed
   • Foarsitter lanlik komitee 'Stilstaan bij corona': 2022 - hjoed
   • Foarsitter genootschap Onze Taal: 2020 - hjoed 
   • Lid Stichting Prinsjesdagontbijt: 2015 - hjoed
   • Lid Fryske Akademy: 2005 – hjoed
   • Komitee fan oanbefelling Prof. Feitsma Fûns: 2009 – hjoed
   • Lid komitee van oanbefelling Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma: 2020 - hjoed

   Privee:

   • Foarsitter kommisje Investituur van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem: 2020 - hjoed