De hear drs. A.A.M. (Arno) Brok is kommissaris fan de Kening yn de provinsje Fryslân. Hy is foarsitter fan Provinsjale Steaten (PS) en foarsitter en lid fan it kolleezje fan Deputearre Steaten (GS).

As rykshear hat hy taken op it mêd fan boargemasterssaken, leit hy gemeentebesites ôf, ûnderhâldt hy kontakten mei ryksfunksjonarissen yn de provinsje en is hy mei ferantwurdlik foar Keninklike ûnderskiedingen en predikaten.

Útnûgje

Wolle jo de Kommissaris fan 'e Kening útnoegje om by in aktiviteit te wêzen, dan kinne jo it formulier infolje.

Curriculum vitae

De CV fan de kommissaris fan de Kening kinne jo hjir dellade.

  Fideo: Wat docht de kommissaris fan de Kening eins?

   Njonkenfunksjes

   Oant it amt bûne njonkenfunksjes:  

   • Foarsitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) (tot juli 2021)
   • Foarsitter Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
   • Foarsitter Stichting Simulatortraining Nautisch Onderwijs
   • Foarsitter Stichting Bouwcultuurfonds
   • Bestjoerslid Stichting tot behoud stadhouderlijke grafruimten in de Grote- of Jacobijnenkerk Leeuwarden

   Net oan it amt bûne

   • Lid Permanente Scoutingscommissie VVD, sûnt maaie 2018 (foarsitter m.y.f. 2021)
   • Foarsitter Omgevingstafel Waddengebied, en fice foarsitter, ûnder foarsitterskip fan minister, fan de Waddenautoriteit.
   • Lid Adviesraad Bisschop van Rotterdam, Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, sûnt 2016
   • Lid Stichting Prinsjesdagontbijt, sûnt 2015
   • Lid Fryske Akademy, sûnt 2005
   • Lid Kor Onclin-Fysink Smeets Stichting Leeuwarden (behear keunstkolleksje Fryske en Frânske keunstners), sûnt 2000
   • Comité fan oanbefelling Prof. Feitsma Fûns, sûnt 2010

   Privé

   • Foarsitter kommisje Investituur van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem
   • Foarsitter genootschap Onze Taal, sûnt juny 2020
   • Lid kommisje fan Wijzen Rijk - VNG Budget Jeugdzorg
   • Lid comité fan oanbefelling Stifting Heiligverklaring Titus Brandsma