Let op: de subsidieregeling is gesloten, er kan geen aanvraag meer worden ingediend.

De provincie Fryslân stelt 600.000 euro subsidie beschikbaar voor restauratie of herstel van het dak van boerderijen die beschermd zijn als rijks- of gemeentelijk monument of als karakteristiek in het bestemmingsplan.

Dit is geregeld in de Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen(eksterne link). Gedeputeerde Staten hebben deze op 26 april 2022 vastgesteld. 

Bij dit herstel kan het gaan om restauratie maar ook om het vervangen van niet-traditionele dakbedekking zoals golfplaten door traditionele dakbedekking zoals pannen of riet. Ook zijn uilenborden subsidiabel. Er kan maximaal 24.999 euro subsidie per boerderij worden verstrekt. Dit geld is beschikbaar gekomen vanuit het Werkplan Takomst Fryske Pleats naar aanleiding van de opgave voor herbestemming en restauratie-achterstand bij boerderijen.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga is blij om deze laagdrempelige subsidiemogelijkheid te kunnen bieden: ‘Fryske Pleatsen heare ta de kearnkwaliteiten fan Fryslân en fertelle in wichtich part fan it Ferhaal fan Fryslân. Foar it behâld en wergebrûk fan dizze pleatsen is in goed dak essinsjeel’. Het is ook relatief duur en vormt daarom voor restauratie en herbestemming vaak een financiële drempel. Daarom is hiervoor een subsidieregeling opgesteld.  Door het opknappen en herbestemmen van boerderijen wordt ook de omgevingskwaliteit, leefbaarheid, wonen en circulaire economie van het platteland gestimuleerd.

Omdat het budget niet heel groot en er veel oude boerderijen zijn, kan alleen subsidie worden gegeven voor boerderijen die als rijks- of gemeentelijk monument of als karakteristiek met sloopbescherming in het bestemmingsplan zijn aangewezen. Daarnaast moet het dak of dakvlak in een matige of slechte onderhoudsstaat zijn. De subsidie uit deze regeling kan naast een subsidie voor de subsidieregeling monumenten Fryslân worden gebruikt als het maar niet voor dezelfde werkzaamheden is.

De subsidie wordt verder verdeeld volgens een puntentabel:

 1. Boerderij in agrarisch gebruik: 3 punten
 2. Boerderij met een niet agrarische hoofdfunctie anders dan wonen: 2 punten
 3. Boerderij met meerdere wooneenheden: 2 punten
 4. Boerderij niet agrarisch gebruik met een enkele wooneenheid: 1 punt.

Wanneer twee of meer aanvragen met hetzelfde puntenaantal het subsidieplafond overschrijden wordt er geloot.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van een aanvraagformulier. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
 3. Vul de antwoorden in
 4. Print het formulier uit
 5. Onderteken het formulier
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis.

Uw aanvraag kunt op 2 manieren indienen, per post of persoonlijk afgeven bij de balie op het provinciehuis. (D).

Wanneer aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen van 28 juni tot en met 7 juli 2022.

Aanvragen ingediend voor of na bovengenoemde data worden geweigerd. U moet uw aanvraag volledig met alle bijlagen erbij indienen. Let op: het formulier moet door de juiste persoon of personen worden ondertekend (zoals vermeld staat in uw statuten).

Voor wie?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde zijn van een monument.

Veelgestelde vragen

Vergunningplicht

Subsidiabele activiteiten op grond van onderhavige regeling mogen niet worden gestart voordat er voor vergunningplichtige activiteiten een omgevingsvergunning of, indien van toepassing een gemeentelijke monumentvergunning, verleend is.

Verder dient u na te gaan of u vergunningplichtig bent in het kader van de Wet Natuurbescherming (zie informatiesheet Wet natuurbescherming). Dit is een apart traject van de subsidieaanvraag. U kunt dit rechtstreeks bij de provincie aanvragen, of de instemming via de omgevingsvergunning bij de gemeente laten lopen. De provincie vraagt geen leges voor ontheffingaanvragen van particuliere monumenteneigenaren of ideële stichtingen zolang er met de werkzaamheden geen commercieel belang beoogd wordt, maar wel bijv. een maatschappelijk belang, zoals ‘behoud cultureel erfgoed’.

Leerlingwerkplaats voor restauratievak

Heeft u subsidie uit de regeling gekregen? Dan bent u verplicht om leerlingenwerkplaatsen beschikbaar te stellen voor het restauratievak. Voor meer informatie en het plaatsen neemt u contact op met de ROP-coördinator:
Hilke Janssen, ROP-coördinator Noord-Nederland, tel. 06 - 20 40 20 55, mail rop@restauratienoord.nl en website: www.restauratienoord.nl(eksterne link)

Gespecialiseerde bouw- en aannemersbedrijven

Wilt u uw monument laten onderhouden, repareren of restaureren? Het register Kennis&Kunde(eksterne link) biedt een overzicht van alle bedrijven die bewezen hebben dat ze werkzaamheden aan monumenten op de juiste manier uitvoeren. U kunt zoeken op uw regio, of op een bepaald specialisme, zoals glas in lood of pleisterwerk.

Eigenaren van monumenten en karakteristieke panden/bouwwerken, kunnen een abonnement nemen op de Monumentenwacht(eksterne link), hier kunt u tegen een gesubsidieerd laag tarief een onafhankelijke inspectie van het pand laten uitvoeren.

Voor meer beleidsinhoudelijke achtergrond uit het Werkplan Takomst Fryske Pleats, kijk hier: Ruimtelijke kwaliteit, Erfgoed en Landschap | Fryslan

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.