De regeling is gesloten en kan niet meer worden aangevraagd.

De provincie Fryslân stelt 600.000 euro subsidie beschikbaar voor restauratie of herstel van het dak van boerderijen die beschermd zijn als rijks- of gemeentelijk monument of als karakteristiek met een sloopverbod in het bestemmingsplan.

Dit is geregeld in de subsidieregeling Dakken Fryske Pleatsen. Gedeputeerde Staten hebben deze op 30 mei 2023 vastgesteld.

Bij dit herstel kan het gaan om restauratie maar ook om het vervangen van niet-traditionele dakbedekking zoals golfplaten door traditionele dakbedekking zoals pannen of riet. Ook zijn uilenborden subsidiabel. Er kan maximaal 24.999 euro subsidie per boerderij worden verstrekt. Dit geld is beschikbaar gekomen vanuit het Werkplan Takomst Fryske Pleats naar aanleiding van de opgave voor herbestemming en restauratie-achterstand bij boerderijen.

Omdat het budget niet heel groot en er veel oude boerderijen zijn, kan alleen subsidie worden gegeven voor boerderijen die als rijks- of gemeentelijk monument of als karakteristiek met sloopbescherming in het bestemmingsplan bij uw gemeente zijn aangewezen. Daarnaast moet het dak of dakvlak in een matige of slechte onderhoudsstaat zijn. De subsidie uit deze regeling kan naast een subsidie voor de subsidieregeling monumenten Fryslân worden gebruikt als het maar niet voor dezelfde werkzaamheden is.

De subsidie wordt verder verdeeld op volgorde van binnenkomst en via twee subsidieplafonds

 1. Boerderij in agrarisch gebruik (4 ton beschikbaar);
 2. a. Boerderij met een niet agrarische hoofdfunctie anders dan wonen en
  b. Boerderij met meerdere wooneenheden ( voor a en b 2 ton beschikbaar)

Wanneer het plafond door meerdere complete aanvragen op dezelfde dag wordt overschreden, volgt loting.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier (zie hieronder bij de downloads). U kunt dit formulier invullen op uw computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
 3. Vul de antwoorden in
 4. Print het formulier uit
 5. Onderteken het formulier
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis.

Wanneer aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen van 3 t/m 24 juli 2023.

Aanvragen ingediend voor of na bovengenoemde data worden geweigerd. U moet uw aanvraag volledig met alle bijlagen erbij indienen. Bij een onvolledige aanvraag vragen wij u om aanvullende informatie. De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst. Let op: het formulier moet door de juiste persoon of personen worden ondertekend (zoals vermeld staat in uw statuten).

Voor wie?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde zijn van een monument.

Veelgestelde vragen

Leest u a.u.b. eerst de veelgestelde vragen (zie knop hierboven) goed door, mocht u daarna nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.

Vergunningplicht

Subsidiabele activiteiten op grond van onderhavige regeling mogen niet worden gestart voordat er voor vergunningplichtige activiteiten een omgevingsvergunning of, indien van toepassing een gemeentelijke monumentvergunning, verleend is.

Verder dient u na te gaan of u vergunningplichtig bent in het kader van de Wet Natuurbescherming (zie informatiesheet Wet natuurbescherming). Dit is een apart traject van de subsidieaanvraag. U kunt dit rechtstreeks bij de provincie aanvragen, of de instemming via de omgevingsvergunning bij de gemeente laten lopen. De provincie vraagt geen leges voor ontheffingsaanvragen van particuliere monumenteneigenaren of ideële stichtingen zolang er met de werkzaamheden geen commercieel belang beoogd wordt, maar wel bijv. een maatschappelijk belang, zoals ‘behoud cultureel erfgoed’.

Leerlingwerkplaats voor restauratievak

Heeft u subsidie uit de regeling gekregen? Dan bent u verplicht om leerlingenwerkplaatsen beschikbaar te stellen voor het restauratievak. Voor meer informatie en het plaatsen neemt u contact op met de ROP-coördinator:
Hilke Janssen, ROP-coördinator Noord-Nederland, tel. 06 - 20 40 20 55, mail rop@restauratienoord.nl en website: www.restauratienoord.nl

Gespecialiseerde bouw- en aannemersbedrijven

Wilt u uw monument laten onderhouden, repareren of restaureren? Het register Kennis&Kunde biedt een overzicht van alle bedrijven die bewezen hebben dat ze werkzaamheden aan monumenten op de juiste manier uitvoeren. U kunt zoeken op uw regio, of op een bepaald specialisme, zoals glas in lood of pleisterwerk.

Eigenaren van monumenten en karakteristieke panden/bouwwerken, kunnen een abonnement nemen op de Monumentenwacht, hier kunt u tegen een gesubsidieerd laag tarief een onafhankelijke inspectie van het pand laten uitvoeren.

Voor meer beleidsinhoudelijke achtergrond uit het Werkplan Takomst Fryske Pleats, kijk hier: Ruimtelijke kwaliteit, Erfgoed en Landschap | Fryslan

Meer informatie

Voor vragen kunt u hier de veelgestelde vragen downloaden. Staat u vraag er niet tussen, dan kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.