Let op: de subsidieregeling is gesloten, en kan geen aanvraag meer worden ingediend.

De provincie Fryslân stelt in 2022 € 2.57 miljoen euro subsidie beschikbaar voor:

 • Restauratie van rijksmonumenten;
 • Herbestemming van rijksmonumenten;
 • Onderhoud van rijksmonumentale molens;
 • Restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden;
 • Plankosten.

Voor woonhuizen kunt u geen subsidie aanvragen

Dit is geregeld in de subsidieregeling Monumenten Fryslân 2022(eksterne link). Gedeputeerde Staten hebben deze op 26 april 2022 vastgesteld. Meer over de bekendmaking van de subsidieplafonds subsidieregeling monumenten Fryslân 2022 leest u op overheid.nl(eksterne link)

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van de beschikbare aanvraagformulieren. Voor elke paragraaf van hoofdstuk 2 van onze subsidieregeling monumenten Fryslân is een bijbehorend aanvraagformulier beschikbaar. De pdf-aanvraagformulieren voor rijksmonumenten restauratie en herbestemming, niet rijksmonumenten restauratie en herbestemming (gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden) onderhoud molens en plankosten kunt u onder aan de pagina downloaden.  

Uw aanvraag kunt op 2 manieren indienen, per post of persoonlijk afgeven bij de balie op het provinciehuis. De bijlagen bij de aanvraag mogen worden ingediend op een gegevensdrager (een cd-rom of usb-stick) die u mee stuurt per post of inlevert tezamen met het aanvraagformulier bij de balie.

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC;
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
 3. Vul de antwoorden in;
 4. Print het formulier uit;
 5. Onderteken het formulier;
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden;
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis.

Wanneer aanvragen?

U kunt alleen nog subsidie aanvragen voor plankosten waarvoor de indieningsmogelijkheid open is tot en met 28 oktober 2022. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Voor die volledige aanvragen die zijn ontvangen op de dag waarop het beschikbare subsidiebedrag (subsidieplafond) wordt overschreven, wordt de onderlinge rangschikking vastgesteld door middel van loting.

Aanvragen ingediend voor of na bovengenoemde data worden geweigerd. U moet uw aanvraag volledig met alle bijlagen erbij indienen. Let op: het formulier moet door de juiste persoon of personen worden ondertekend (zoals vermeld staat in uw statuten).

Voor wie?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde zijn van een monument.

Vergunningplicht

Op het moment van het indienen van een subsidieaanvraag op grond van onderhavige regeling, dient de omgevingsvergunning of, indien van toepassing een gemeentelijke monumentvergunning reeds aangevraagd te zijn.

Verder dient u na te gaan of u een ontheffing nodig heeft in het kader van de Wet natuurbescherming (zie infosheet Wet natuurbescherming). Dit is een apart traject van de subsidieaanvraag. U kunt dit rechtstreeks bij de provincie aanvragen, of de instemming via de omgevingsvergunning bij de gemeente laten lopen. De provincie vraagt geen leges bij aanvragen van particuliere monumenteneigenaren of ideële stichtingen, zolang er met de werkzaamheden geen commercieel belang beoogd wordt, maar bijvoorbeeld wel een maatschappelijk belang zoals het behoud van cultureel erfgoed.

Belangrijke mededeling

Heeft u subsidie uit de regeling gekregen? Dan bent u verplicht om leerlingenwerkplaatsen beschikbaar te stellen voor het restauratievak. Voor meer informatie en het plaatsen neemt u contact op met de ROP-coördinator:

Hilke Janssen
ROP-coördinator Noord-Nederland
06 - 20 40 20 55
rop@restauratienoord.nl
www.restauratienoord.nl(eksterne link)

Gespecialiseerde bouw- en aannemersbedrijven

Wilt u uw monument laten onderhouden, repareren of restaureren? Het register Kennis&Kunde(eksterne link) biedt een overzicht van alle bedrijven die bewezen hebben dat ze werkzaamheden aan monumenten op de juiste manier uitvoeren.

U kunt zoeken op uw regio, of op een bepaald specialisme, zoals glas in lood of pleisterwerk.

Indien u de werkzaamheden laat uitvoeren door een gecertificeerd restauratiebedrijf dat geregistreerd staat in het register Kennis&Kunde(eksterne link) dan gelden de genoemde maximum subsidiepercentages en subsidiehoogtes. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd door een niet gecertificeerd restauratiebedrijf dan worden de zowel de subsidiepercentages als de maximale subsidiehoogtes verlaagd met 3% procent.

Eigenaren van monumenten en karakteristieke panden/bouwwerken, kunnen een abonnement nemen op de Monumentenwacht(eksterne link), hier kunt u tegen een gesubsidieerd laag tarief een onafhankelijke inspectie van het pand laten uitvoeren.

Vragen?

Medewerkers van de afdeling Subsidies helpen u graag, via 058 - 292 59 25 of subsidies@fryslan.frl.