De regeling is gesloten, er kunnen geen aanvragen meer gedaan worden.

De provincie Fryslân stelt in 2021 2,57 miljoen euro subsidie beschikbaar voor:

  • Restauratie van rijksmonumenten;
  • Herbestemming van rijksmonumenten;
  • Onderhoud van rijksmonumentale molens;
  • Restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden;
  • Plankosten.

Voor woonhuizen kunt u geen subsidie aanvragen.

Dit is geregeld in de subsidieregeling Monumenten Fryslân 2021Gedeputeerde Staten hebben deze op 6 april 2021 vastgesteld. Meer over de bekendmaking van de subsidieplafonds subsidieregeling monumenten Fryslân 2021 leest u op overheid.nl.  

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van de beschikbare aanvraagformulieren. Voor onderhoud molens is er tevens een via de website in te vullen digitaal formulier beschikbaar van 13 tot en met 17 september 2021. Voor elke paragraaf van hoofdstuk 2 van onze subsidieregeling monumenten Fryslân is een bijbehorend aanvraagformulier beschikbaar. De pdf-aanvraagformulieren voor rijksmonumenten restauratie en herbestemming, niet rijksmonumenten restauratie en herbestemming (gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden) onderhoud molens en plankosten kunt u hieronder downloaden. 

Uw aanvraag kunt op 2 manieren indienen, per post of persoonlijk afgeven bij de balie op het provinciehuis. De bijlagen bij de aanvraag mogen worden ingediend op een gegevensdrager (een cd-rom of usb-stick) die u mee stuurt per post of inlevert tezamen met het aanvraagformulier bij de balie. Voor het digitaal in te vullen aanvraagformulier voor onderhoud molens kunt u de bijlagen uploaden.

Onderhoud Molens

Het aanvraagformulier voor Onderhoud molens kunt u van  13 september 2021 tot en met 17 september 2021 digitaal invullen en indienen via 'Subsidie aanvragen'. Dit formulier ondertekent u met DigiD of e-Herkenning

Het kunnen aanvragen van E-herkenning (digitale ondertekening) kost enkele dagen. Wacht u daar daarom niet mee tot het laatste moment. Hier eHerkenning - Aanvragen en Regelen - Provincie Fryslan leest u hoe u alvast E-herkenning kunt aanvragen.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum (telefoonnummer 058 - 292 59 25).

Wanneer aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen van 13 tot en met 17 september 2021. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Voor plankosten is een ruimere indieningsmogelijkheid te weten van 13 september tot en met 29 oktober 2021. 

Voor die volledige aanvragen die zijn ontvangen op de dag waarop het beschikbare subsidiebedrag (subsidieplafond) wordt overschreven, wordt de onderlinge rangschikking vastgesteld door middel van loting.

Aanvragen ingediend voor of na bovengenoemde data worden geweigerd. U moet uw aanvraag volledig met alle bijlagen erbij indienen. Let op: het formulier moet door de juiste persoon of personen worden ondertekend (zoals vermeld staat in uw statuten).

Voor wie?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde zijn van een monument.

Vergunningplicht

Op het moment van het indienen van een subsidieaanvraag op grond van onderhavige regeling, dient de omgevingsvergunning of, indien van toepassing een gemeentelijke monumentvergunning reeds aangevraagd te zijn.

Verder dient u na te gaan of u vergunningplichtig bent in het kader van de Wet Natuurbescherming (apart traject). De provincie vraagt geen leges voor ontheffingaanvragen van particuliere monumenteneigenaren of ideële stichtingen zolang er met de werkzaamheden geen commercieel belang beoogd wordt, maar wel bijv. een maatschappelijk belang, zoals ‘behoud cultureel erfgoed’.

Belangrijke mededeling

Heeft u subsidie uit de regeling gekregen? Dan bent u verplicht om leerlingenwerkplaatsen beschikbaar te stellen voor het restauratievak. Voor meer informatie en het plaatsen neemt u contact op met de ROP-coördinator:

Hilke Janssen
ROP-coördinator Noord-Nederland
06 - 20 40 20 55

rop@restauratienoord.nl
www.restauratienoord.nl

Gespecialiseerde bouw- en aannemers bedrijven voor monumenten

Wilt u uw monument laten onderhouden, repareren of restaureren? Het register Kennis&Kunde biedt een overzicht van alle bedrijven die bewezen hebben dat ze werkzaamheden aan monumenten op de juiste manier uitvoeren.

U kunt zoeken op uw regio, of op een bepaald specialisme, zoals glas in lood of pleisterwerk.

(let op: gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren): Indien u de werkzaamheden laat uitvoeren door een gecertificeerd restauratiebedrijf dat geregistreerd staat in het register Kennis&Kunde dan gelden de genoemde maximum subsidiepercentages en subsidiehoogtes. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd door een niet gecertificeerd restauratiebedrijf dan worden de zowel de subsidiepercentages als de maximale subsidiehoogtes verlaagd met 3% procent.

Vragen?

Medewerkers van de afdeling Subsidies helpen u graag, via 058 - 292 59 25 of subsidies@fryslan.frl.