Subsidieregeling monumenten Fryslân 2024

De provincie Fryslân stelt in 2024 € 2.877.300 beschikbaar voor het herstel van monumenten in Fryslân. Eigenaren van karakteristieke panden, gemeente- en (groene) rijksmonumenten kunnen hiervoor een aanvraag indienen tussen 16 en 20 september 2024.

De subsidie is in 2024 aan te vragen voor 6 onderdelen en soorten monumenten. Nieuw hierbij is dat eigenaren van Groene rijksmonumenten subsidie kunnen aanvragen voor herstel van hun terrein. 14% van het totaal is hiervoor beschikbaar, een bedrag van € 400.000.

  1. Restauratie van gebouwde rijksmonumenten (ook deelrestauraties);
  2. Herbestemming van gebouwde rijksmonumenten;
  3. Restauratie van groene rijksmonumenten; 
  4. Onderhoud van rijksmonumentale molens;
  5. Restauratie en herbestemming van gebouwde gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden;
  6. Plankosten voor restauratie bij herbestemming. 

Dit is geregeld in de subsidieregeling Monumenten Fryslân 2024. Gedeputeerde Staten hebben deze vastgesteld op 21 mei 2024. 

Voor wie is de subsidie?

De subsidie is voor natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde zijn van een monument. Zij moeten de subsidieaanvraag indienen.

Eigenaren van een woonhuis-monument kunnen geen subsidie aanvragen met deze regeling. Ze kunnen wel kans maken op een lening uit het restauratiefonds. Of uit de landelijke Woonhuisregeling voor onderhoud. 

Wanneer vraagt u subsidie aan?

De regeling is open van 16 tot 20 september 2024. Voor het onderdeel 6-Plankosten is de regeling iets langer open: van 16 september tot en met 18 oktober 2024. Hoe eerder u indient, hoe gunstiger, want we wijzen toe op volgorde van binnenkomst. 

Let op, het is per monument mogelijk om één aanvraagformulier in te dienen. Gecombineerde aanvragen zijn dus niet mogelijk.

Wat doen wij met uw aanvraag?

We wijzen de subsidie toe op volgorde van binnenkomst. Als er meer aanvragen zijn op een dag dan er budget beschikbaar is, gaan we loten wie de subsidie ontvangt. 

U krijgt uiterlijk in december 2024 van de provincie Fryslân de beschikking van de subsidie. Het Restauratiefonds doet vervolgens de financiële afhandeling van de door ons verleende subsidies.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

1aRestauratie Rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming Rijksmonumenten € 1.132.300    
1bRestauratie Rijksmonumentale boerderijen in agrarisch gebruik€    300.000
2Restauratie en herbestemming van Rijksmonumenten aangevraagd door instellingen van bijzonder provinciaal belang €    300.000 
3Restauratie van groene rijkmonumenten€    400.000
4Onderhoud Rijksmonumentale molens€    475.000
5Restauratie van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden€    250.000
6Plankosten€      20.000
 Totaal€ 2.877.300

Hoe vraagt u subsidie aan?

Voor iedere van de zes categorieën is een aanvraagformulier beschikbaar. Daarin staan de vragen waar u aan moet voldoen bij de aanvraag. U kunt een formulier onderaan deze pagina downloaden. Vul het formulier volledig in en voeg alle gevraagde bijlagen toe. Let daar goed op, om te voorkomen dat u subsidie misloopt.

U kunt uw aanvraag op 3 manieren indienen: digitaal, per post of persoonlijk afgeven bij de balie op het provinciehuis. In de praktijk zijn de bijlagen bij een aanvraag groot. U mag de bijlagen daarom indienen op een USB-stick. Stuur die mee met het ondertekende aanvraagformulier of geef die af bij de balie. 

Eén van de bijlagen die u mee gaat sturen, is een begroting. Gebruik hierbij dit format en kies voor “Gebouwd” of “Groen” monument.

Modelbegroting monumenten

Digitaal aanvragen

U kunt het formulier ook online invullen met uw computer. Tijdens de openstelling van de subsidieregeling kunt u digitaal uw aanvraag indienen. De link naar die online omgeving voegen we ruim voor 16 september 2024 aan deze pagina toe. 
Tijdens dit proces logt u in met DigiD of E-herkenning. Alle vragen kunt u digitaal beantwoorden en alle bijlagen kunt u online toevoegen. Welke bijlagen nodig zijn, ziet u bij de formulieren onderaan deze pagina.
 

Vier aandachtspunten voor de aanvraag

Voor de subsidie-aanvraag vragen we uw aandacht voor vier onderwerpen. Begin daarom op tijd voor de aanvraag:

  1. Vergunning en Ontheffing Wet natuurbescherming
  2. Leerlingenwerkplaats
  3. Gespecialiseerde bouw- en aannemersbedrijven en inspectie
  4. (Niet) Subsidiabele kosten

1 Vergunningplicht en ontheffing natuurbescherming

Mogelijk hebt u voor de restauratie of herbestemming een omgevingsvergunning of een gemeentelijk monumentvergunning nodig. Let u er dan op dat u die voor 16 september 2024 indient, dus voor u de subsidie aanvraagt. 

Ga ook na of u een ontheffing nodig heeft voor de Wet natuurbescherming. U kunt deze ontheffing rechtstreeks bij de provincie aanvragen of de instemming via de omgevingsvergunning bij de gemeente laten lopen. Deze ontheffing staat los van uw subsidieaanvraag bij de provincie Fryslân. 

De provincie vraagt voor de ontheffing geen leges als u deze aanvraagt als particulier monumenteneigenaar of ideële stichting. Voorwaarde daarbij is dat er met de werkzaamheden een maatschappelijk belang is, zoals het behoud van cultureel erfgoed. En geen commercieel belang.

2. Leerlingenwerkplaats

Houd u vooraf ook rekening met het volgende: Als u subsidie uit de regeling krijgt, dan bent u verplicht om leerlingen werkplaatsen beschikbaar te stellen voor het restauratie-vak. Voor meer informatie en het plaatsen neemt u contact op met de Restauratie Opleidings Projecten-coördinator Hilke Janssen. Bel: 06 - 20 40 20 55 of mail naar: rop@restauratienoord.nl. Meer informatie vindt u op www.restauratienoord.nl

3. Gespecialiseerde bouw- en aannemersbedrijven en inspectie

Als u het maximum resultaat uit uw subsidie wilt halen, ga dan in zee met een bedrijf uit het register Kennis en Kunde. Dit register biedt een overzicht van alle bedrijven die bewezen hebben dat ze werkzaamheden aan monumenten op de juiste manier uitvoeren. U kunt zoeken op uw regio, of op een bepaald specialisme, zoals glas in lood of pleisterwerk.

Nog een tip: Bent u eigenaar van een monument of en karakteristiek panden/bouwwerk? U kunt een abonnement nemen op de Monumentenwacht. Daarmee kunt u tegen een gesubsidieerd laag tarief een onafhankelijke inspectie van uw pand laten uitvoeren.

4. (Niet) subsidiabele kosten 

Blijkt uit uw onderzoek voor deze subsidie-aanvraag dat er kosten zijn waarvoor u geen subsidie kunt krijgen? Wie weet is het voor u gunstig om u een lening te vragen via het Nationaal Restauratiefonds.

Hebt u vragen over uw subsidieaanvraag?

Medewerkers van de afdeling Subsidies helpen u graag bij uw vraag. Bel 058 - 292 59 25 of mail naar: subsidies@fryslan.frl.