Op deze tekening staan allemaal mensen in een kringetje met daar weer mensen omheen in een kring en daar weer een kring met mensen omheen enz.  Totaal vijf kringen .

Met GOCORE willen we weerbare gemeenschappen maken door lokale betrokkenheid en participatie te vergroten.

Op 1 maart 2023 is het Interreg Europe project GOCORE gestart wat staat voor Governing Community Resilience.

Het doel van GOCORE is veerkrachtige gemeenschappen te maken door lokale betrokkenheid en participatie te vergroten. Met onze partners in Europa willen we kennis uitwisselen om te kijken welke instrumenten de overheid (nodig) heeft om zo goed mogelijk de gemeenschap te ondersteunen bij de uitvoering van hun initiatieven, de inwoner te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en het effect van bottom-up initiatieven zichtbaar maken. De termen “engage, empower and demonstrate” komen hierin steeds terug.

  • Onder engage wordt verstaan: betrekken van gemeenschappen bij de uitvoering van beleid;
  • Empower: het in staat stellen van gemeenschappen om zowel financieel (bijvoorbeeld door een subsidie-regeling) als niet-financieel om zelfstandig dingen uit te voeren die de leefbaarheid van gemeenschappen verbeteren;
  • Demonstrate: de impact van bottom-up initiatieven op de lokale ontwikkelingsdoelen te laten zien.

Alle participerende regio’s zijn plattelandsgebieden met elk hun eigen uitdagingen met betrekking tot leefbaarheid en het betrekken van inwoners bij beleid.

De regio’s hebben tevens allemaal een beleidsinstrument ontwikkeld waarmee zij de bevolking willen ondersteunen. Voor de provincie Fryslân is dit beleidsinstrument het Iepen Mienskipsfûns (IMF) en valt onder de afdeling Streekwurk.

Tijdens de komende drie jaar wordt onder andere door middel van het uitwisselen van kennis de beleidsinstrumenten van iedere partner verbeterd.

De provincie Fryslân ontvangt voor dit project een bijdrage van €395.376,-.

Website adressen