Oankeap pykbelêsters Stikstof

(Fee)bedriuwen mei in hege stikstofútstjit, dy’t tichteby stikstofgefoelige  Natura 2000-gebieden fêstige binne en ophâlde wolle, koene harren oant 1 maart 2021 by de provinsje Fryslân melde.

De provinsjes krije budzjet fan it Ryk om saneamde pykbelêsters oan te keapjen, op basis fan frijwillichheid. Yn it earste skift fan dy  doelfêstige opkeapregeling ferwachtet Fryslân yn 2 jier tiid 4 oant 6 feehâlderijen oankeapje te kinnen. Oft de provinsje ek de twadde en tredde skift fan dy lanlike opkeapregeling op him nimme sil, is noch net besletten.

Wat is in pykbelêster?

In pykbelêster is, yn de kontekst fan de lanlike opkeapregeling, in feehâlderijlokaasje, wêrfan’t de stikstofdeposysje (it delkommen fan stikstof op de grûn) op stikstofgefoelige Natura 2000-gebieten, yn it ôfrûne jier, mear as 2 mol stikstof yn trochsneed de hektare it jier bedroech. Allinne bedriuwen dy’t tichteby sa’n gebiet lizze foldogge dêroan. Meastal giet it om mar inkelde hûnderten meters ôfstân, mar de maksimale ôfstân foar dizze regeling is 10 kilometer. Met help fan de  AERIUS Calculator kinne feehâlders neigean oft sy pykbelêster binne.

Oanmeldperioade 1ste skift sletten

Oant 1 maart 2021 hawwe 7 belangstellenden harren meld. Provinsje Fryslân ûndersiket no oft de oanmeldingen folslein en ûntfanklik binne. By mear as 4 ûntfanklike oanmeldings geane wy oer ta prioritearring oan de hân fan de omfang en lokaasje fan de stikstofdeposysje op in stikstofgefoelich Natura 2000-gebiet. Nei’t ferwachte wurdt folgje de 2de en de 3de skift yn it begjin fan 2022 en 2023. It Ryk stelt yn dy skiften jild oan de provinsjes beskikber om pykbelêsters stikstof oankeapje te kinnen. Provinsje Fryslân hat dêr noch gjin rânebetingsten foar steld.

Bedoeld om op te hâlden

De opkeapregeling is bedoeld om de stikstofdelslach op Natura 2000-gebieten te ferminderjen troch feehâlderijen, dy’t ophâlde wolle, ek feitlik te beëinigjen. De regeling hat dêrmei it karakter fan in ‘stoppersregeling’. De regeling is dan ek net bedoeld foar boeren dy’t earne oars op ‘en nij in bedriuw begjinne wolle of in besteand bedriuw oernimme wolle. Boeren dy’t duorsumer wurde wolle of ferpleatse (nije fêstiging of in oar bedriuw oernimme), kinne gebrûk meitsje fan ien fan de oare regelingen dy’t it ministearje fan Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) spesifyk foar dy doelen beskikber stelt.

Underskate regelingen foar feehâlders

De doelbewuste opkeap is ien fan de regelingen dy’t it kabinet oankundige yn it ramt fan de stikstofoanpak. Yn 2021 komt der in twadde (frijwillige) stoppersregeling beskikber, de lanlike beëinigingsregeling feehâlderijlokaasjes. Dat is in subsydzjeregeling dêr’t melkfee-, barge en plomfeehâlders harren meidertiid foar oanmelde kinne by de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ek as se gjin pykbelêster binne. Fierder wie it foar bargehâlders, yn it ramt fan de oanpak fan rookoerlêst, earder mooglik yn te skriuwen foar de sanearring bargehâlderijen. Dy regeling is wilens sletten.

Kontakt

Hawwe jo fragen oer subsydzjeregelingen yn relaasje ta stikstof? Dan kinne jo kontakt opnimme mei de Helpdesk Stikstof van BIJ12De helpdesk is alle wurkdagen fan 09.00 oant 12.00 oere telefoanysk berikber (085-486 25 90). Ek kinne jo fia de webside in mail stjoere.

Hawwe jo fragen oer jo eigen subsydzjemooglikheden? Dan kinne jo dy maile nei stikstof@fryslan.frl.