De provinsje Fryslân hat ambysjes op it mêd fan sinne-enerzjy. Op dizze side lêze jo oer ús ambysjes en wêr’t jo terjochte kinne mei jo fragen.

Ik haw in fraach oer:

  • Subsydzjes;
  • Fergunnings: nim kontakt op mei jo gemeente;
  • Sinnefjilden en -parken: nim kontakt op mei jo gemeente;
  • It oanbringen fan sinnepanielen op in monumintaal pân: nim kontakt op mei jo gemeente;
  • Technyk: it oanbringen fan sinnepanielen, converters ensafh.: nim kontakt op mei in oannimmer of ynstallateur;
  • Frysk Belied wat sinne-enerzjy, sinneparken, sinnefjilden, sinnepanielen oanbringe op in parkearterrein ensafh. oanbelanget: sjoch de notysjes  Romte foar Sinne en Sinnefjilden yn it lânskip.

k haw in fraach oer asbestdakken en sinne-enerzjy:

Us doelen foar sinne-enerzjy yn Fryslân

  • Yn 2020 wekke wy yn Fryslân 500 MW sinne-enerzjy op;
  • Yn 2025 wolle wy 1300 MW opwekke mei sinne-enerzjy;
  • Yn 2050 wolle wy 100% ûnôfhinklik wêze fan fossile brânstoffen.

​Kontakt

Foar oare fragen en/of ynformaasje kin kontakt opnommen wurde mei it Klant Kontakt Sintrum fan ’e provinsje Fryslân, telefoannûmer: 058 – 292 59 25 of e-mail provincie@fryslan.frl.