Promoasje Frysktalige boeken

Skriuwers, útjouwers en oaren mei doel oer it promoatsjen fan Frysktalige boeken kinne fan 22 jannewaris 2024 ôf oant en mei 4 oktober 2024 subsydzje oanfreegje. It subsydzjeplafond is € 10.000.

Hichte fan it subsydzje

It subsydzje bedraacht de subsidiabele kosten mei in maksimum fan € 3.000,-.

Kosten foar de útjefte fan in boek komme ûnder dizze regeling net yn ’e beneaming foar subsydzje. It giet ús benammen om de kosten dy’t jo meitsje foar it promoatsjen fan in Frysktalich boek of in searje Frysktalige boeken.

Betingsten

De betingsten dy’t jilde, binne te finen yn paragraaf 2.4 fan de Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân 2024.

Hoe kinne jo in oanfraach yntsjinje?

Troch ûndersteand oanfraachformulier yn te foljen en mei it projektplan op te stjoeren of by de baly fan it provinsjehûs del te bringen. Dit kin yn de perioade fan iepenstelling 22 jannewaris 2024 oant en mei 4 oktober2024. Yn it projektplan by dêr’t helder yn beskreaun wurdt wat jo foarinoar bringe wolle en hoe’t jo dat oanpakke sille.   

Yn it projektplan wolle wy graach in taljochting lêze op:  

  • de promoasje-aktiviteiten;
  • jo motivaasje om de promoasje-aktiviteiten te organisearjen;
  • de resultaten dy’t jo der fan ferwachtsje;
  • hoksoarte fan ekstra publisiteit jo ferwachtsje;
  • jo ûnderfinings mei it organisearjen fan promoasje-aktiviteiten;
  • de plenning fan it tariedende wurk en de útfiering.

Mear ynformaasje

Foar fragen oer de regeling kinne jo kontakt opnimme mei provinsje Fryslân op telefoannûmer 058 - 292 59 25 of fia de mail provincie@fryslan.frl.

Tink derom: meikoarten kinne jo jo oanfraach foar dizze regeling digitaal yntsjinje. Dêrfoar hat jo DigiD (as partikulier) of eHerkenning (as ûndernimming) nedich. 

Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Neidat jo mei DigiD of eHerkenning ynlogd binne, kinne jo jo oanfraach tuskentiids opslaan en letter (binnen 5 dagen) opnij iepenje.