Isolearje is de earste stap nei ferduorsuming. It ferleget de enerzjyrekken en ferheget it wenkomfort. Mar wisten jo dat troch it isolearjen fan wenningen geregeld fûgels of flearmûzen fersteurd of deamakke wurde? Soarten dy 't wy yn stêden en doarpen hurd nedich hawwe, mar no hieltyd seldsumer wurde.

Undersyk

Foar it beskermjen fan soarten is it wichtich om by it isolearjen net ûnnedich bisten te deadzjen of te fersteuren. It isolearjen fan gebouwen moat op in natuerfreonlike wize barre. Dat hoecht net ta skea te gean fan jo komfort of nivo fan isolaasje. Dat betsjut dat der ûndersyk dien wurde moat nei beskerme soarten dy't yn it gebou wenje (nammentlik húsmosken, toersweltsjes en flearmûzen).

Troch de goede maatregels te nimmen kinne jo dy bisten by it isolearjen beskermje. Hjirby binne trije dingen wichtich:

  1. Undersyk oft der bisten oanwêzich binne yn jo wenning, spoumuorre en of dak(râne).
  2. Foarkom dat der bisten deamakke of ferwûne wurde.
  3. Soargje derfoar dat oanwêzige ferbliuwplakken net ferlern gean.

Untheffing

As út it ûndersyk bliken docht dat beskerme bistesoarten oanwêzich binne, is yn de measte gefallen in ûntheffing nedich. Jo gemeente kin hjirby helpe. De provinsje hat it foech foar de Wet natuurbescherming en verleend ontheffingen. De FUMO hâldt, yn opdracht fan de provinsje, tafersjoch op de Wet natuerbeskerming.

Soarten management plan - ûntheffing foar de hiele gemeente

De provinsje Fryslân makket gebrûk fan in metoade dy't it mooglik makket wenten op in natuerfreonlike wize te isolearjen. Dizze metoade hjit pre-SMP (soarten management plan) en is ûntwikkele troch provinsje Utert. Gemeenten kinne fan mids oktober 2023 ôf gebrûk meitsje fan dizze metoade. Dêrmei kinne se foar harren hiele gemeente in ûntheffing krije foar de Wet natuerbeskerming. Weningeigeners kinne dêr gebrûk fan meitsje as se har wenning isolearje wolle.

Planning

It duorret likernôch 2 jier om in soarten management plan (SMP) te meitsjen. Om dochs op koarte termyn isolearje te kinnen biedt Fryslân de pre-SMP metodyk oan. Hjirby krijt de gemeente in tydlike ûntheffing. Dat kin allinnich as de gemeente ek direkt úteinset mei de ûndersiken en tarieding foar in folweardich SMP. Besjoch hjir de planning foar it meitsjen fan in SMP en it oanfreegjen fan in gemeentlike ûntheffing. Mear ynformaasje oer de metoade en beliedsregels dy't dêrby hearre fine jo ûnderoan by de downloads.

Twee foto's naast elkaar. De eerste foto is een afbeelding van een Meervleermuis en de tweede foto een afbeelding van mussen op het dak

Oan 'e slach mei natuerfreonlik isolearje

Ynwenner

Binne jo ynwenner fan Fryslân? En wolle jo enerzjy besparje én fûgels en flearmûzen beskermje? Ynformearje yn alle gefallen by jo isolaasjebedriuw oft sy jo wenning natuerfreonlik isolearje kinne. En nim dêrneist kontakt op mei jo gemeente om neifraach te dwaan oft sy in (pre)SMP ûntheffing hawwe of oan it tarieden binne.

Gemeente

Mei in pre-soartemanagementplan (pre-SMP) kin in gemeente in gebietsûntheffing krije fan de Wet Natuurbescherming. Dêrmei bringe jo de doelen foar ferduorsuming en de ferantwurdlikheid foar natuerbeskerming byinoar. Op dizze wize hoege ynwenners dêrfoar sels gjin ûntheffing oan te freegjen en isolaasjebedriuwen witte wêr 't se oan ta binne. En, mei it natuerfreonlik isolearjen ûnder in pre-SMP kinne besteande partikuliere wenningen ferduorsume wurde. Wy ûntsoargje jo graach. Sa kinne jo gau oan de slach.

Isolaasjebedriuw

Hawwe jo of wurkje jo by in isolaasjebedriuw en wolle jo neffens foarskreaun yn de Wet Natuurbescherming kwetsbere fûgels en flearmûzen beskermje én jo klanten ûntsoargje? Foar mear ynformaasje, sjoch op: www.natuurvriendelijkisoleren.nl(eksterne keppeling).

Foar in oersjoch fan gemeenten dy 't in (pre)SMP ûntheffing hawwe en in training natuerfreonlik isolearje sjoch www.natuurvriendelijkisoleren.nl(eksterne keppeling).

Kontakt

Hawwe jo fragen oer natuerfreonlik isolearjen of binne jo ynteressearre yn in (pre)SMP? Nim dan kontakt mei ús op. Dat kin fia wnb@fryslan.frl of telefoanysk: 058 - 292 59 25.