N359 Boalsert - Ljouwert

Mei de oanlis fan trije ûndertrochgongen yn de N359 makket provinsje Fryslân de dyk feiliger. De ûndertrochgongen komme op de krúspunten by Boalsert-Noard, Burchwert en Wommels-Noard. BAM Infra wûn de ‘Best Value’ oanbesteging en makke in ûntwerp foar trije ûngelikense krusingen. De ein fan de wurksumheden komt yntusken yn sicht! Yn desimber 2023 is de ûndertrochgong by Boalsert-Noard as earste iepensteld foar ferkear. As alles neffens planning ferrint, dan binne kin it ferkear fan moandeitemoarn 15 april ôf ek gebrûk meitsje fan de ûndertrochgong by Burchwert. De wurksumheden by Wommels-Noard binne foar de boufak fan 2024 klear.

Weekendafsluiting Bolsward-Winsum eind juli

Om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren is de weg tussen Bolsward en Winsum eind juli een weekend volledig afgesloten voor verkeer. 

Van vrijdag 26 juli vanaf 19.00 uur tot en met maandag 29 juli 06.00 uur is de weg dicht. 

Vanaf maandagochtend 29 juli kan het verkeer gebruikmaken van de onderdoorgang bij Wommels-Noord.

Omleiding

Verkeer leiden we tijdens de afsluitingen om via Sneek, over de N354 en de A7. Het omleidingsroutekaartje vindt u hieronder.  

N359 feiliger

De ûndertrochgongen meitsje de dyk feiliger foar sawol auto- as fytsferkear. De snelheid op krúspunten giet nei 100 kilometer yn de oere. Dat befoarderet de trochstreaming fan it ferkear. Foar fytsers komt der in apart fytspaad yn de ûndertrochgong, sadat se feilich en ûnbehindere ûnder de dyk trochride kinne.

Overzicht van de drie kruispunten bij Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord.
Impressie van de toekomstige situatie

Digitale nijsbrief

Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan de wurksumheden oan de N359? Meld jo dan fia ûndersteande knop oan foar de digitale nijsbrief. Fanwegen privacy wetjouwing meie wy de eardere oanmeldlist spitigernôch net mear brûke. Hawwe jo jo earder oanmeld dan freegje wy jo dit nochris te dwaan, om der wis fan te wêzen dat jo yn de takomst ynformearre bliuwe oer de wurksumheden oan de N359. Hawwe jo gjin emailadres, mar wolle jo wol graach op 'e hichte bliuwe? Nim dan kontakt op mei it klantkontaktsintrum 

Oanmelde nijsbrief

Bovenaanzicht van de werkzaamheden

Mear ynformaasje

Hawwe jo fragen oer dit projekt? Dan kinne jo kontakt opnimme mei ús klantkontaktsintrum fia provincie@fryslan.frl of belje nei 058 - 292 59 25 fan moandei oant en mei freed yn kantoaroeren.