Wer fiif jier lyn hawwe wy de earste wurksumheden útfierd oan de provinsjale dyk de Skieding. Dit wie de earste faze. Wy hawwe betonstroken oanlein en nij asfalt mei strepen oanbrocht. De twadde faze hawwe wy opdield yn Skieding Noord en Skieding Súd. Earst pakke we de wurksumheden oan Skieding Zuid oan. It giet dêrby om it part fan de rotonde ôf by de krusing fan de Folgersterloane en de Drachtsterwei oant it carpoolterrein by de oansluting op de A7. Letter sette we útein mei it diel fan de krusing oant en mei de rotonde yn Surhústerfean. Dat is Skieding Noord.

Een auto rijdt over de weg De Skieding.

Kabels en liedingen

By de Skieding Súd binne de measte kabels ferlein. Op dit stuit binne wy dwaande mei it dimpen fan de bermsleat. Wy ferwachtsje yn juny de lêste kabels te ferlizzen. Dit giet om de kabels súdlik fan de krusing Folgersterloane en de Drachtsterwei lâns de provinsjale dyk. Wy hawwe de beammen al kapt.

Foar Skieding Noard binne de boarrings foar it ferlizzen fan de kabels en liedingen útfierd. De netbehearders kinne sa fan de iene kant nei de oare kant fan de dyk kabels lûke sûnder de dyk dêrfoar iepen brekke te moatten. It ferlizzen fan de kabels en liedingen giet de kommende wiken troch. Der jildt dan in snelheidsbeheining fan 50 km / oere op wurkdagen. Wy hoopje dizze wurksumheden ein juny klear te hawwen.

Beammen

Om de kabels en liedingen ferlizze te kinnen, hawwe wy al in tal beammen kapt. Sa meitsje wy romte om de kabels en liedingen te ferlizzen. By it wurk oan 'e dyk kappe wy noch mear beammen. Foar dizze kapte beammen plantsje wy op in letter momint nije beammen werom. Dit dogge wy yn it plantseizoen, neidat alle wurksumheden oan de dyk klear binne fan sawol Súd as Noard.

Wurksumheden Skieding Noard

Yn it stik Skieding Noord lizze we twa ovondes oan. Dêrneist ferbine we Wildveld (ûnferhurde) fia in paralleldyk mei dizze ovondes. Ek wurdt in twadde ûntslutingsdyk fan bedriuweterrein Lauwerskwartier ôf oanlein nei dizze ovonde. De rydbaan wurdt foar in part ferskood yn eastlike rjochting ta hichte fan Poelbuert en yn westlike rjochting op 'e hichte fan Wildveld wêrby't de fytspaden oanpast en paralleldiken oanlein wurde. Fytsers kinne oer dizze ovonde yn de takomst de dyk oerstekke yn twa dielen. Dit makket it oersichtliker en dêrtroch feiliger.

Wurksumheden Skieding Súd

By it súdlike part fan de Skieding lizze wy ek twa ovondes oan ta hichte fan Drachtsterwei-Folgersterloane en Leidijk-Skieding. Yn it weifak tusken dizze ovondes lizze wy op 'e hichte fan it tankstasjon en by ôfslach Parkersterdwarswei in linksôffak oan. Ek it fytspaad wurdt oanpakt. Oan de westkant fan de provinsjale dyk wurde pleatslik paralleldiken oanlein dêr't ek de fytsers gebrûk fan meitsje.

Ferljochting

Yn de takomstige situaasje komt der by it fytspaad del gjin ferljochting. Wy bringe op provinsjale fytspaden allinnich ferljochting oan op plakken dêr't soks fanwege feiligens moat, lykas bygelyks by in fytsoerstek of op 'e hichte fan in oansluting fan in sydwei. Wy soargje derfoar dat der sa min mooglik ljochtfersmoarging wêze sil en de bisten, lykas de flearmûs, sa min mooglik steurd wurde.

Troch dúdlike, heldere wite belining op de fytspaden oan te bringen is it paad yn it tsjuster mei fytsferljochting oan dúdlik genôch te sjen.

By de rydbaan del en by de ovonden komt wol ferljochting te stean.

Planning

De tariedingen foar de wurksumheden oan Skieding Súd binne ôfrûne. Op 14 maaie is it beslút naam dat we fierder kinne rjochting de útfiering en starte mei de oanbesteging. Mei dizze oanbesteging selektearje wy maksimaal fiif oannimmers om in ynskriuwing te dwaan. Ut ien fan dizze fiif oannimmers folget dan in winner dy't it wurk útfiere mei. Wy geane der op dit stuit fan út dat we begin juny 2024 de oanbestegingssproseduere ferfetsje. Tagelyk mei Skieding Súd besteegje wy ek N358 Uterwei oan (it ferlingde fan de Skieding). Foar neiere ynformaasje ferwize wy jo nei de projektside fan dit wurk www.fryslan.frl/Uterwei

Mei it meitsjen fan de definitive planningen fan de wurken Skieding Zuid en Noord moatte we ek rekken hâlde mei de wurksumheden oan oare diken yn dit gebiet fan de provinsje. Wy kinne net oeral tagelyk oan 'e dyk wurkje. Wy berjochten jo letter oer de definitive planning.

Op 'e hichte bliuwe?

Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan de wurksumheden oan de Skieding? Meld jo dan fia de knop oan foar de digitale nijsbrief. Hawwe jo gjin e-mailadres en wolle jo graach op 'e hichte bliuwe? Nim dan kontakt op mei it klantkontaktsintrum fia ûndersteand telefoannûmer om in nijsbrief op papier oan te freegjen.

Oanmelden digitale nijsbrief

Kontakt

Hawwe jo fragen of opmerkingen oer dit projekt? Dan kinne jo kontakt opnimme mei it klantkontaktsintrum fia provincie@fryslan.frl of troch te beljen nei 058 292 5925 fan moandei oant en mei freed ûnder kantoaroeren.