Krityske Prestaasje Yndikatoaren

Dizze animaasje lit sjen hoe’t it wurkjen oan doelebelied yn Fryslân stal krije kin. Foar it Frysk Programma Lanlik Gebiet wurdt mei belanghawwenden ferkend hokker ynstruminten brûkt wurde kinne. De animaasje leit út hoe’t mei Krityske Prestaasje Yndikatoaren (KPI’s) bedriuwsspesifyk oan doelen wurke wurde kin. It wurkjen mei KPI’s is no noch gjin provinsjaal belied (20 maart 2023).