Gebou-eigeners kinne mei it Klimaat Ontzorgingsprogramma fan provinsje Fryslân mei it duorsumer meitsjen fan harren gebouwen oan ‘e slach. Dêrmei kinne gebou-eigeners bydrage oan de totale fermindering fan CO2 en sa oan in leefbere takomst meiwurkje. Dit inisjatyf jildt foar lytse gebouwen mei in maatskiplik doel, bygelyks yn lytsere gemeenten, fan skoalbestjoeren yn it primêr en fuortset ûnderwiis en fan soarchoanbieders mei in lyts tal fêstigings, sportbedriuwen, kulturele ynstellings en doarps- en buerthuzen. 

Klimaat Ontzorgingsprogramma

KlimOp is it Fryske KLImaat OntzorgingsProgramma foar it duorsumer meitsjen fan lyts maatskiplik fêstgoed. Fan 2021 ôf kinne eigeners fan lytse maatskiplike gebouwen foar it duorsumer meitsjen fan harren gebouwen by it troch it Ryk betelle Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed. Fia dat programma kinne sy gebrûk meitsje fan de kennis en ynset fan eksperts by it duorsumer meitsjen fan harre gebouwen. Sa krije de eigeners fan lytser fêstgoed, dy’t faak net folle of hielendal gjin kennis, minsken en middels yn hawwe, de mooglikheid om harren gebouwen duorsumer te meitsjen.

H​oe wurket it?

Coaches yn duorsumens soargje foar begelieding fan de eigeners fan de gebouwen en helpe harren om ynsicht te krijen yn hokker stappen se nimme moatte en hoe’t de maatregels finansiere wurde kinne. Ek krije se help by it sykjen nei de goede partijen foar de útfiering. In ekspert soarget foar it opstellen fan in advys op mjitte, rjochte op maatregels en finansiering. It is de bedoeling dat de begelieding duorret oant en mei it stuit dat der in kontrakt foar de útfiering opsteld is.

KlimOp doelgroepen

Adviseurs stelle har foar

Ferskate duorsumensadviseurs hawwe harren by de provinsje oanmeld om advyswurk te leverjen foar it ûntsoarchingsprogramma KlimOp. Hjirûnder sjogge jo in oersjoch fan de adviseurs en wurkûnderfining.

Adviseurs

Hasto doel oer duorsumens en fêstgoed? Kom ús te helpen! Wy binne foar ús ûntsoargingsprogramma KlimOp op syk nei duorsumensadviseurs dy’t (1) in enerzjyscan ôfnimme kinne, (2) hjir in duorsum advys op jaan kinne en/of (3) ynkeapbegelieding oanbiede. Mear witte?

Mear ynformaasje

Budzjet

It budzjet foar it útfieren fan de maatregels falt oars net binnen it programma. Der binne wol oantreklike finansieringsfoarmen. Ek kin socht wurde nei foarmen om de fraach te bondeljen. Dat betsjut datst de foarnommen maatregels by ferskate eigeners gearfoegest, dêrtroch kin it soms makliker wêze om (oantreklike) finansiering te krijen.

Kontakt

Hawwe jo ferlet fan mear ynformaasje of fragen? Nim dan kontakt mei ús op fia ús Klant kontakt Sintrum: 058 - 292 59 25 of provincie@fryslan.frl en freegje nei Gert-Jan Bouma (projektlieder) of Herman Groenwold. 

Kontaktformulier

It ûntsoargingsprogramma maatskiplik fêstgoed is troch it ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes (BZK) mooglik makke. It programma rint oant 1 jannewaris 2024. It doel is om yn dy tiid foar likernôch 200 gebouwen in advys te jaan.