Fan 13 febrewaris 2023 ôf oant en mei 25 april 2023 is de regeling Iepenloftspullen iepensteld.

De provinsje ferstiet ûnder in iepenloftspul: in Frysktalige (muzyk)teaterproduksje, of in (muzyk)teaterproduksje yn in Fryske streektaal dy't yn de iepen loft útfierd wurdt yn de perioade fan maart o/m oktober.

De betingsten

Allinnich foar iepenloftspullen dy’t plak hawwe sille yn de simmerperioade fan 2023 kin yn de ronde fan 13 febrewaris 2023 in subsydzje-oanfraach yntsjinne wurde. Wichtich is dat it iepenloftspul út de lokale mienskip wei ta stân brocht wurdt en dat profesjonals de spilers begeliede. De hifkingskritearia binne te finen yn paragraaf 3.4 fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân(eksterne keppeling).

Hichte fan it subsydzje

De regeling is bedoeld foar stichtings en ferienings dy’t al ris earder in iepenloftspul produsearre hawwe. It subsydzje bedraacht op syn meast 50% fan de subsidiabele kosten, mei in maksimum fan € 10.000,-.

Advyskommisje

Foar de oanfraachronde yn 2023 is it subsydzjeplafond(eksterne keppeling) fêststeld op € 134.000,-. As bliken docht dat wy mear geskikte oanfragen krigen hawwe as dat der jild te ferpartsjen is, skeakelje wy de advyskommisje Kultuer yn. De kommisjeleden skôgje it projektplan dan op artistike kwaliteit en se sille ek sjen nei de oarspronklikens en de sizzenskrêft fan de produksje. It beskikbere bedrach wurdt dêrnei ferparte yn ’e folchoarder fan de rangskikking. Soe it te ferlienen subsydzjebedrach foar alle gaadlike oanfragen mei-inoar leger wêze as it subsydzjeplafond, dan hoecht de kommisje net gear te kommen. 

Openstellingsbesluit 2023 (prb-2023-168)(eksterne keppeling)

Ynformaasje

Foar fragen oer de regeling kinne jo kontakt opnimme mei de provinsje Fryslân, telefoannûmer 058 - 292 59 25 of fia de mail provincie@fryslan.frl