Voor iepenloftspullen die uitgevoerd worden in de zomerperiode 2024 is vanaf 26 februari 2024 tot en met 26 april 2024 de regeling Iepenloftspullen opengesteld.

Een iepenloftspul is een Friestalige (muziek)theaterproductie of een (muziek)theaterproductie in een Friese streektaal die in de open lucht plaatsvindt in de periode mei t/m september.

De voorwaarden

Voor iepenloftspullen die uitgevoerd worden in de zomerperiode van 2024 kan in de openstellingsperiode vanaf 26 februari 2024 een subsidieaanvraag ingediend worden. Belangrijk is dat het iepenloftspul vanuit de lokale gemeenschap tot stand komt en dat de spelers begeleid worden door professionals. De toetsingscriteria kunt u vinden in paragraaf 3.4 van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân.

Subsidiehoogte

Subsidie wordt alleen verstrekt aan stichtingen en verenigingen die al eerder een iepenloftspul geproduceerd hebben. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-.

Adviescommissie

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 100.000,-. Mocht uit de aanvragen blijken dat er meer geld gevraagd wordt dan er beschikbaar is dan wordt de adviescommissie Cultuur ingeschakeld. De commissieleden rangschikken de aanvragen op de mate van artistieke kwaliteit. Daarbij letten ze op de oorspronkelijkheid en de zeggingskracht van de productie. De volgorde van rangschikking bepaalt de verdeling van het beschikbare geld. Is het gevraagde bedrag van de subsidieaanvragen die in aanmerking komen voor subsidie lager dan het plafond dan wordt de commissie Cultuur niet om advies gevraagd.

Informatie

Hebt u nog vragen over de regeling dan kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân, telefoonnummer 058 – 292 5925 of via de mail provincie@fryslan.frl

Let op: binnenkort kunt u uw aanvraag voor deze regeling digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning  (als onderneming) nodig.

Zie hier voor meer informatie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.