Ek yn Fryslân fernimme wy alle dagen de gefolgen fan de koroanakrisis. Faaks fiele jo him iensum of kinne jo praktyske saken lykas boadskippen of de hûn útlitte ynienen net mear dwaan. Gelokkich set de Fryske mienskip him ek yn dizze ûnwisse tiid foar inoar yn!

Hawwe jo help nedich?

Der binne in soad organisaasjes dy't jo mei allerhande saken kinne helpe. Fryslân in Ferbining(externe link) helpt jo by it fine fan dizze organisaasjes. Op dizze side stean in oantal organisaasjes per gemeente op in rige. Nim gerêst kontakt mei hja op. Sy helpe jo graach!