Meardere wolwêzenorganisaasjes stride tsjin de ienlikens en biede âlderen in harkjend ear.

Sociaal Goud

Hiel Fryslân skylt! Al stifting stride wy tsjin ienlikens ûnder ús âlderen en hoopje dat hiel Fryslân mei ús meistriidt troch gewoanwei in telefoantsje te pleegjen!

De Fryske Marren

Tillefoannûmer: 06 - 116 903 64
E-mail: aeltke@sociaalgoud.nl

Súdwest-Fryslân

Tillefoannûmer: 06 – 264 207 24
E-mail: ruben@sociaalgoud.nl

Leeuwarden

Tillefoannûmer: 06 – 158 868 44
E-mail: wouter@sociaalgoud.nl
Webside: www.sociaalgoud.nl

Zorgbelang Fryslân

Ferlet oan in harkjend ear? It Advyspunt fan Zorgbelang Fryslân is berikber foar alle fragen oer soarch en stipe yn Fryslân.

Iepeningstiden: moandei o/m freed tusken 9.00 - 13.00 oere.
Tillefoannûmer: 085 – 4 832 432.