Gaat u een evenement of festiviteit op een vaarweg of meer organiseren? 

Artikel 1.23 Binnenvaartpolitiereglement gaat onder andere over evenementen, festiviteiten, tewaterlatingen van schepen en proefvaarten op het water.

Niet altijd is een schriftelijke toestemming met voorwaarden nodig, in sommige gevallen is uw melding voldoende.  

Als uw evenement, festiviteit, tewaterlating of proefvaart met een melding afgedaan kan worden, dan krijgt u een goedkeuringsmailtje dat uw melding in goede orde is ontvangen en inhoudelijk is verwerkt. Aan een melding zijn geen legeskosten verbonden.

De legeskosten voor een schriftelijke toestemming voor een evenement, festiviteit, tewaterlating of proefvaart zijn € 192,00 (tarief 2023).

Formulier evenementen op het water 

Waar moet ik op letten, als mijn evenement, festiviteit, tewaterlating of proefvaart ook plaatsvindt op de oever van een vaarweg?

Als u naast uw activiteit op het water ook gebruik maakt van de oever voor uw evenement, dan dient u voor deze onderdelen op de wal een aanvraag te doen bij de gemeente waar het evenement of festiviteit plaatsvindt.

Gaat u werkzaamheden op een vaarweg of meer uitvoeren? 

Artikel 1.23 Binnenvaartpolitiereglement gaat onder andere over het uitvoeren van werkzaamheden op een vaarweg.

Niet altijd is een schriftelijke toestemming met voorwaarden nodig, in sommige gevallen is uw melding voldoende. 

Als uw werkzaamheden op het water met een melding afgedaan kan worden, dan krijgt u een goedkeuringsmailtje dat uw melding in goede orde is ontvangen en inhoudelijk is verwerkt. Aan een melding zijn geen legeskosten verbonden.

De legeskosten voor een schriftelijke toestemming voor het uitvoeren voor werkzaamheden op een vaarweg of meer zijn €  192,00 (tarief 2023).

Formulier werkzaamheden op de vaarweg

Als u voor de werkzaamheden een werkschip/ponton gebruikt, dan kan het nodig zijn, dat u voor dit schip of ponton een scheepsontheffing of -vergunning nodig heeft.

Ik wil graag iets bouwen in het water of op de oever van een vaarweg of meer?

Met de inwerktreding van de Omgevingsverordening zijn de provinciale spelregels opgenomen in Hoofdstuk 7 van Omgevingsverordening Fryslân.

Wilt u bijvoorbeeld een boothuis of steiger bouwen, verwijsborden aanbrengen, meerpalen plaatsen om uw boot aan te leggen? Wilt u damwand plaatsen of vervangen? Dan heeft u voor deze activiteit een omgevingsvergunning van de provincie nodig.

Vaarwegbeheer is overheidszorg voor openbaar water. Het is dus niet van belang bij wie het water of oever in eigendom is. Provincie Fryslân heeft vaarwegen aangewezen en beheerzones aan beide zijden van een vaarweg. Dat gebied samen wordt het beperkingengebied vaarwegen genoemd. De Friese meren horen daar ook bij.  Dat is ook het gebied waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.

Bij de meren is de oeverstrook niet aangewezen als beperkingengebied. 

Wilt u bouwen in water of grond waar u niet de eigenaar van bent, dan is het belangrijk om eerst toestemming te vragen aan de eigenaar.

Is het water of de grond van de provincie, dan wordt eerst gekeken of uw aanvraag vergund kan worden. Provinciale grond en water kan niet gratis worden gebruikt, daarvoor dient altijd een huurovereenkomst afgesloten te worden.

Zie ook onze pagina over verhuur.

Wilt u een aanvraag doen? Via deze link krijg u toegang tot het DSO, waar aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend moeten worden.

Hulp nodig?

U kunt zoveel tekst kwijt in de invulvakken als u nodig heeft. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier, dan kunt u ook mailen naar nautischezaken@fryslan.frl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ook bellen met ons KCC op 058 -292 59 25.

Let op: een toestemming voor werkzaamheden op het water wordt afgegeven in verband met de veiligheid voor het vaarwegverkeer. Voor het (bouw)werk zelf heeft u in de meeste gevallen ook nog een vergunning of ontheffing nodig van de gemeente, Wetterskip, FUMO en/of Rijkswaterstaat.

Tekst Binnenvaartpolitiereglement:

Artikel 1.23. Melden van en toestemming voor evenementen en andere gebeurtenissen 

  1. Het is verboden een sportevenement, een festiviteit of een ander evenement, waarbij een of meer schepen of drijvende voorwerpen zijn betrokken, dan wel een tewaterlating van een schip of een proefvaart met een schip of van een drijvend voorwerp of werkzaamheden op een vaarweg te doen plaats hebben zonder dit tijdig tevoren bij de bevoegde autoriteit te melden.
  2. Indien een gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar kan brengen, is het verboden deze zonder toestemming van de bevoegde autoriteit te doen plaats hebben. Aan een toestemming kunnen voorschriften worden verbonden.
  3. Het is verboden een evenement, waarbij zich personen anders dan op een schip te water bevinden en waardoor hinder of gevaar voor het scheepvaartverkeer kan ontstaan, zonder toestemming van de bevoegde autoriteit te doen plaats hebben. Aan een toestemming kunnen voorschriften worden verbonden.