Europese Fondsen

Noord-Nederland heeft een Regionale Innovatie Strategie (RIS3). Deze is ontwikkeld door de noordelijke overheden, kennisinstellingen, ondernemers en andere partners. Samen zetten we in de periode 2021-2027 in op een circulair, gelukkig en inclusief Noord-Nederland. De innovatiestrategie gaat over een Noord-Nederland waarin partijen in samenwerking en verbinding met elkaar op zoek gaan naar innovatie- en ontwikkelkansen én deze benutten.

De RIS zet in op de volgende transities:

  • Van lineaire naar circulaire economie;
  • Van zorg naar (positieve) gezondheid;
  • Van fossiele naar hernieuwbare energie;
  • Van analoog naar digitaal.

Deze transities zijn geen doel op zich, maar bieden kansen voor een duurzame en brede welvaart. Voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-Nederland én Europa.   Als regio hebben we de meeste kans op succes als we ons weten te onderscheiden van andere regio’s. Daarom willen we de komende jaren Friese partijen stimuleren om op zoek te gaan naar wat Noord-Nederland uniek maakt en waar ons onderscheidend vermogen ligt. Er komt Europees geld uit verschillende fondsen beschikbaar om dit te helpen mogelijk te maken.

De provincie heeft de ambitie om in de periode 2021-2027 tenminste 130 miljoen euro binnen te halen voor projecten die bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen en de brede welvaart van Fryslân. Friese deelname in projecten uit de vier Interregprogramma’s kan in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van die ambitie.  

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert namens de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe onderstaande fondsen uit. Dus heb jij een goed idee? En wil je samenwerken met anderen aan innovatie? Bekijk voor meer informatie of contactgegevens de website van het SNN.

Europa Pact Fryslân

Europa Pact Fryslân (EPF) werkt aan projecten in Fryslân waarmee een beroep kan worden gedaan op Europese middelen, om de brede welvaart in de regio te versterken. Samen met initiatiefnemers van projectideeën wordt gekeken of een project potentie heeft om een Europees project te worden. EPF geeft advies over uitwerking, buitenlandse netwerken en Europese programma’s. Ook wordt gekeken of er genoeg uitvoeringscapaciteit is. Externe deskundigen kunnen helpen een goede aanvraag bij een Europees programma (als EFRO of Interreg) in te dienen. Voor het inschakelen van die hulp kunnen initiatiefnemers subsidie aanvragen bij de provincie, mits het EPF een positief advies over het projectidee heeft gegeven. Op dit moment wordt het Uitvoeringsteam opgezet, de subsidie kan naar verwachting vanaf 2023 aangevraagd worden.  Het Uitvoeringsteam EPF is gehuisvest in de Kanselarij in Leeuwarden, Turfmarkt 11.

Contact

Voor contact met het uitvoeringsteam of meer informatie over Europa Pact Fryslân kunt u contact opnemen via provincie@fryslan.frl of via telefoonnummer 058 - 292 59 25. 

Interreg

Door samenwerking over de grens ontstaan unieke kansen. Interreg is een Europees subsidieprogramma waarmee de samenwerking tussen verschillende Europese regio’s wordt gestimuleerd. Fryslân doet mee aan vier Interregprogramma’s:

  • Interreg A Deutschland-Nederland: Samenwerking in de grensregio, wegnemen van de grens als barrière;
  • Interreg North Sea: samenwerking tussen regio’s uit verschillende Europese landen;
  • Interreg North West Europe: samenwerking tussen regio’s uit verschillende Europese landen;
  • Interreg Europe: Europa brede interregionale samenwerking.

Elk programma voor de programmaperiode 2021-2027 kent een eigen inhoudelijke programmering. Bekijk via onderstaande knop de projecten waar provincie Fryslân aan bijdraagt.

Meer informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het EFRO-programma 2021-2027 is één van de Europese programma’s die middelen beschikbaar stelt om de doelen en kansen van de regionale innovatiestrategie te bereiken. Het EFRO heeft als doel om de verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen. Voor Nederland ligt de focus op innovatie, voor Noord-Nederland op de versterking van het ondernemers- en innovatieklimaat. Ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, netwerken en maatschappelijke organisaties kunnen samen werken aan nieuwe innovaties die bijdragen aan de duurzame en brede welvaart.

Meer informatie

Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF), het 'fonds voor een rechtvaardige transitie', is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de klimaattransitie. Met dit Europese geld kunnen Noord-Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen aan de slag met de transitie naar een fossielvrije economie mét nieuwe werkgelegenheid. Hiervoor zijn innovatieve ideeën en slimme oplossingen nodig voor bijvoorbeeld schone brandstof, maar ook voor nieuwe opleidingen en omscholing. De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s willen ondernemers graag helpen om ideeën verder te brengen.

Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, het programma voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Om deze overgang in Noord-Nederland te bereiken is 330 miljoen euro toegezegd.

Meer informatie