Activiteiten/werken verrichten in het beperkingengebied vaarwegen en meren

Wilt u bouwen in het water of op de oever van een vaarweg of in een meer? Als de vaarweg of het meer in beheer is bij provincie Fryslân, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Omschrijving

Wilt u bijvoorbeeld een boothuis of steiger bouwen, verwijsborden aanbrengen, meerpalen plaatsen om uw boot aan te leggen? Wilt u damwand plaatsen of vervangen? Dan heeft u voor deze activiteit een omgevingsvergunning van de provincie nodig.

Vaarwegbeheer is overheidszorg voor openbaar water. Het is dus niet van belang bij wie het water of de oever in eigendom is. Provincie Fryslân heeft vaarwegen aangewezen en beheerzones aan beide zijden van een vaarweg. Dat gebied samen wordt het beperkingengebied vaarwegen genoemd. De Friese meren horen daar ook bij. Dat is ook het gebied waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.

Bij de meren is de oeverstrook niet aangewezen als beperkingengebied.  

Let op: heeft u een omgevingsvergunning ontvangen voor een activiteit en u gebruikt varend materiaal om de activiteiten uit te voeren. Dan is de kans groot, dat u (of uw aannemer) ook een ontheffing van het Binnenvaartpolitiereglement nodig heeft. Zie Evenementen en werk(zaamhed)en op het water/oever | Fryslan 

Kosten

Voorwaarden

De provincie toets u aanvraag met de instandhouding, bruikbaarheid en bescherming van de provinciale vaarwegen en meren, om deze te behoeden tegen nadelige gevolgen van activiteiten op of rond deze vaarwegen en meren, zodat de provinciale vaarwegen en meren hun economische en recreatieve functie kunnen behouden.

Daarnaast wordt -indien van toepassing- ook meegewogen:

 1. het beschermen van landschappelijke kernkwaliteiten en aardkundige waarden;
 2. het beschermen van ecologische waarden en natuur;
 3. het beschermen van cultuurhistorische kernkwaliteiten en archeologische waarden.

Wilt u bouwen in water of grond waar u niet de eigenaar van bent, dan is het belangrijk om eerst toestemming te vragen aan de eigenaar.

Is het water of de grond van de provincie, dan wordt eerst gekeken of uw aanvraag vergund kan worden. Provinciale grond en water kan niet gratis worden gebruikt, daarvoor dient altijd een huurovereenkomst afgesloten te worden.

Zie ook onze pagina over verhuur.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Bezwaar en beroep

Afhankelijk van de omvang van uw aanvraag wordt uw omgevingsvergunning afgegeven door de provincie of door de gemeente. U kunt binnen 6 weken na ontvangst van het besluit op uw aanvraag bezwaar aanteken bij het bevoegd gezag van wie u de vergunning heeft ontvangen.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over het doen van een aanvraag, dan kunt u ook mailen naar nautischezaken@fryslan.frl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ook bellen met ons Klantencontactcentrum via 058 -292 59 25.

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket.