Samenvatting

Wilt u activiteiten uitvoeren binnen een waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied? Dit mag alleen als u hiervoor een ontheffing van de provincie Fryslân heeft of daarvoor vooraf een melding heeft gedaan. Sommige activiteiten zijn altijd verboden, ook zonder melding of ontheffing. Provincie Fryslân kan u daar meer informatie over geven.

Omschrijving

Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebieden direct om de waterwingebieden heen. U herkent deze gebieden aan de blauwe bordjes langs de weg met 'waterwingebied' of ‘grondwaterbeschermingsgebied’ erop. Deze gebieden moeten schoon blijven voor een goede bescherming van ons drinkwater. Daarom gelden er regels voor activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden.

Sommige activiteiten in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden zijn verboden. Bijvoorbeeld:

  • stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen;
  • installaties bouwen die de bodem kunnen vervuilen;
  • ondergrondse bodemenergiesystemen aanleggen.

Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen of vooraf een melding doen. De provincie Fryslân kan bepalen of alleen een melding voldoende is of dat u een ontheffing moet aanvragen. Voor sommige activiteiten geldt een absoluut verbod. In de ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder ontheffing of melding mag u geen activiteiten uitvoeren.

Voorwaarden

De provincie Fryslân beoordeelt elke ontheffingsaanvraag afzonderlijk. Het kan zijn dat er voorschriften worden gesteld om het gebied te beschermen tegen verontreiniging.

Contact

U doet de melding of vraagt de ontheffing voor het uitvoeren van activiteiten binnen een waterwin- of grondwaterwingebied aan bij de provincie Fryslân. Voor meer informatie en het doen van een melding of verzoek tot ontheffing kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum.

Termijn

De provincie Fryslân beslist binnen 6 maanden na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag van een ontheffing.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken in beroep gaan tegen het besluit over uw aanvraag bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(eksterne keppeling). Tegelijk kunt u daar ook een voorlopige voorziening aanvragen als het gaat om een spoedeisende zaak. Voor een melding is er geen mogelijkheid voor bezwaar en beroep.

Informatie

Bodemkaart van Nederland(eksterne keppeling)