Activiteiten uitvoeren in een gebied met drinkwater

Wilt u activiteiten uitvoeren binnen een waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied? Dit mag alleen als u hiervoor een omgevingsvergunning van de provincie Fryslân heeft of daarvoor vooraf een melding heeft gedaan. Sommige activiteiten zijn altijd verboden, ook zonder melding of omgevingsvergunning. Provincie Fryslân kan u daar meer informatie over geven.

Omschrijving

Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebieden direct om de waterwingebieden heen. U herkent deze gebieden aan de blauwe bordjes langs de weg met 'waterwingebied' of ‘grondwaterbeschermingsgebied’ erop. Deze gebieden moeten schoon blijven voor een goede bescherming van ons drinkwater. Daarom gelden er regels voor activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden.

Sommige activiteiten in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden zijn verboden. Bijvoorbeeld:

  • stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen;
  • installaties bouwen die de bodem kunnen vervuilen;
  • ondergrondse bodemenergiesystemen aanleggen.

Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning aanvragen of vooraf een melding doen. De provincie Fryslân heeft in de Omgevingsverordening Fryslân bepaald voor welke gevallen u een omgevingsvergunning moet aanvragen. In enkele gevallen volstaat een melding.  Voor sommige activiteiten geldt een absoluut verbod. In de omgevingsvergunning staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder omgevingsvergunning of melding mag u geen activiteiten uitvoeren.

Let op: voor een activiteit in een waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied kunnen ook nog andere toestemmingen nodig zijn. Bijvoorbeeld op grond van het gemeentelijk omgevingsplan. Zijn er gevolgen voor beschermde natuurgebieden, planten of diersoorten? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit en/of een flora- en fauna-activiteit aan moet vragen.

U heeft de mogelijkheid om voor al deze activiteiten in één keer een aanvraag in te dienen. U heeft dan te maken met één procedure en u ontvangt dan één besluit op uw aanvraag.

Als u voor meer activiteiten in één keer een aanvraag indient, kan het voorkomen dat de gemeente het bevoegd gezag is om een besluit te nemen. De gemeente is dan verplicht om bij de provincie advies en instemming te vragen voor de activiteit die u in het waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied wilt uitvoeren. De provincie moet ook instemming geven als de aanvraag gevolgen heeft voor de natuur. Stemt de provincie niet in met de aanvraag? Dan moet de gemeente de aanvraag (gedeeltelijk) afwijzen.

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten. De kosten (leges) zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Voorwaarden

De provincie Fryslân beoordeelt elke aanvraag voor een omgevingsvergunning afzonderlijk. Het kan zijn dat er regels zijn om het gebied te beschermen tegen verontreiniging.

Aanpak

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link). In sommige gevallen is een melding voldoende. Als een melding of een omgevingsvergunning nodig is, kunt u die na het doorlopen van de vergunningcheck direct indienen of aanvragen. U kunt de aanvraag ook op een later moment indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO(externe link)). Kies dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 zoekt u op ‘grondwaterbescherming’. Vervolgens kiest u voor de activiteit ‘Milieubelastende activiteit in grondwaterbeschermingsgebied – Aanvraag vergunning (Provincie)’. De aanvraag of melding wordt door het DSO bij het juiste bevoegd gezag ingediend. In sommige gevallen is dat de provincie.

Is er geen omgevingsvergunning nodig in verband met het waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied, maar hebben de werkzaamheden wel gevolgen voor beschermde natuurgebieden, planten of diersoorten? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit en/of een flora- en fauna-activiteit aan moet vragen. Zie daarvoor de informatie op de webpagina gebiedsbescherming en Flora- en fauna-activiteit (Soortenbescherming) | Fryslan

Termijn

De provincie Fryslân of omgevingsdienst beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

Contact opnemen

U vraagt de omgevingsvergunning aan of doet de melding via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link). In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide. Voor meer informatie neemt u contact op met de FUMO(externe link) of met ons Klantencontactcentrum.

Contact opnemen met de provincie