Samenvatting

In een stiltegebied is storend geluid niet toegestaan. Wilt u activiteiten uitvoeren die de stilte verstoren? In de meeste gevallen mag dit alleen als u hiervoor een ontheffing heeft.

Omschrijving

In een stiltegebied zijn de natuurlijke geluiden van flora en fauna heel belangrijk. Daarom gelden binnen stiltegebieden regels om geluidhinder te beperken of te voorkomen. Sommige activiteiten in stiltegebieden zijn verboden. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • omroepinstallaties of muziekinstrumenten gebruiken;
  • toertochten voor motorvoertuigen houden;
  • met waterscooters varen.

Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen. In een ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder ontheffing mag u geen activiteiten uitvoeren.

Let op: voor een activiteit in een stiltegebied kunnen ook nog andere ontheffingen of vergunningen nodig zijn. Bijvoorbeeld op grond van de Wet milieubeheer, de Wet natuurbescherming of de Algemene Plaatselijke Verordening.

Voorwaarden

De provincie Fryslân of omgevingsdienst beoordeelt elke ontheffingsaanvraag afzonderlijk. Het kan zijn dat er (geluids)voorschriften worden gesteld om verstoring van de stilte te beperken.

Contact

U vraagt de ontheffing voor het uitvoeren van activiteiten binnen een stiltegebied aan bij de provincie Fryslân. Voor meer informatie en het indienen van een verzoek of het doen van een melding kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum.

Termijn

De provincie Fryslân of omgevingsdienst beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(eksterne keppeling) als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling).