In een stiltegebied is storend geluid niet toegestaan. Wilt u activiteiten uitvoeren die de stilte verstoren? In de meeste gevallen mag dit alleen als u hiervoor een omgevingsvergunning heeft.

Omschrijving

In een stiltegebied zijn de natuurlijke geluiden van flora en fauna heel belangrijk. Daarom gelden binnen stiltegebieden regels om geluidhinder te beperken of te voorkomen. Sommige activiteiten in stiltegebieden zijn verboden. Het gaat bijvoorbeeld om het gebruik van:

  • omroepinstallaties, muziekinstrumenten en geluidsapparatuur;
  • motorvoertuigen buiten openbare wegen of paden;
  • motorisch aangedreven werktuigen voor de aanleg van kabels en leidingen.

Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. In een omgevingsvergunning staan regels waar u zich aan moet houden. Alleen met een omgevingsvergunning mag u de activiteiten uitvoeren.

Let op: voor een activiteit in een stiltegebied kunnen ook nog andere toestemmingen nodig zijn. Bijvoorbeeld op grond van de Omgevingswet of de Algemene Plaatselijke Verordening. Zijn er gevolgen voor beschermde natuurgebieden, planten of diersoorten? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit en/of een flora- en fauna-activiteit aan moet vragen.

U heeft de mogelijkheid om voor al deze activiteiten in één keer een aanvraag in te dienen. U heeft dan te maken met één procedure en u ontvangt dan één besluit op uw aanvraag.

Als u voor meer activiteiten in één keer een aanvraag indient, kan het voorkomen dat de gemeente het bevoegd gezag is om een besluit te nemen. De gemeente is dan verplicht om bij de provincie advies en instemming te vragen voor de activiteit die in het stiltegebied wordt uitgevoerd. De provincie moet ook instemming geven als de aanvraag gevolgen heeft voor de natuur. Stemt de provincie niet in met de aanvraag? Dan moet de gemeente de aanvraag (gedeeltelijk) afwijzen.

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten. De kosten (leges) zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Voorwaarden

De provincie Fryslân of omgevingsdienst beoordeelt elke aanvraag om een omgevingsvergunning afzonderlijk. Het kan zijn dat er (geluids)voorschriften worden gesteld om verstoring van de stilte te beperken.

Aanpak

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link) Als een omgevingsvergunning nodig is, kunt u die na het doorlopen van de vergunningcheck direct aanvragen. U kunt de aanvraag ook op een later moment indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO). (externe link) U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 zoekt u op ‘stiltegebied’. Vervolgens kiest u voor de activiteit ‘Geluid produceren in een stiltegebied – Aanvraag vergunning (Provincie)’. De aanvraag wordt door het DSO bij het juiste bevoegd gezag ingediend. Als u alleen een aanvraag indient voor het voortbrengen van geluid in een stiltegebied, dan is de provincie bevoegd gezag. Vraag u voor meer activiteiten in één keer omgevingsvergunning aan? Dan kan de gemeente bevoegd gezag zijn.  

Is er geen omgevingsvergunning nodig voor het voortbrengen van geluid in het stiltegebied, maar hebben de werkzaamheden wel gevolgen voor beschermde natuurgebieden, planten of diersoorten? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit en/of een flora- en fauna-activiteit aan moet vragen. Zie daarvoor de informatie bij Gebiedsbescherming | Fryslan en Flora- en fauna-activiteit (Soortenbescherming) | Fryslan

Termijn

De provincie Fryslân of omgevingsdienst beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(externe link) als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Contact opnemen

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO). (externe link) In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft. Voor meer informatie neemt u contact op met de FUMO(externe link) of met ons Klantencontactcentrum.

Contact opnemen met de provincie