De Friese natuur herstellen en versterken, provinciaal en lokaal de stikstofuitstoot verlagen en de knelpunten rond vergunningverlening oplossen. Dat is de lijn van het Uitvoeringsprogramma Stikstof Fryslân dat het college van Gedeputeerde Staten in maart 2022 heeft vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma is de volgende stap naar herstel van de natuur en een gezonde economie en landbouwsector in Fryslân.

De natuur krijgt meer ademruimte door minder stikstof en wordt met herstelmaatregelen versterkt. In heel Fryslân kan met stikstof-beperkende maatregelen de stikstofuitstoot met een kwart verminderd worden. Duurzaam vervoer, afspraken met de industrie en technische aanpassingen van de stal zijn voorbeelden van deze zogenaamde generieke maatregelen. Daarmee zullen naar verwachting het merendeel van de natuurgebieden onder de kritische waarden uitkomen. Elke sector draagt daaraan bij in verhouding met haar uitstoot.

Naast de generieke maatregelen zijn met name in het zuidoosten van de provincie aanvullende maatregelen nodig die voor 50% extra reductie gaan zorgen. De provincie gaat daarom met lokale belanghebbenden zoals natuurorganisaties en (agrarische) ondernemers aan de slag om het gebied toekomstbestendig te maken. We noemen dat de gebiedsgerichte aanpak.

Tot slot zet de provincie Fryslân in op het gelijktrekken van de bestaande vergunningsvormen, in een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb). Zo ontstaat er meer overzicht van de uitgegeven en nog beschikbare stikstofruimte. Ook maakt de provincie zich sterk voor de snelle legalisatie van de zogenaamde PAS-melders richting het Rijk.

Download

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.