Let op

Voerde u vóór 1 juli 2023 al activiteiten uit in of dicht bij een Natura 2000-gebied waar u geen vergunning voor nodig had, omdat de stikstofuitstoot laag was? Dan komt uw project in aanmerking voor legalisatie. Dit betekent dat de provincie ervoor gaat zorgen dat u uw activiteiten mag blijven uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld doordat de provincie u een omgevingsvergunning geeft. Neem hiervoor contact op met de provincie.

Veel activiteiten produceren stikstof, zoals het aanleggen van wegen, mestvergisting en veehouderijen. Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur en de beschermde Natura 2000-gebieden. Daarom heeft u een omgevingsvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten waar stikstof bij vrijkomt.

Omschrijving

Provincie Fryslân verleent vergunningen op grond van de Omgevingswet voor het onderdeel stikstof met uitzondering van aanvragen die in gebruik willen maken van een emissiearm stalsysteem. Het is onzeker of emissiearme stalsystemen in de praktijk doen wat ze beloven, terwijl zekerheid volgens Europese natuurbeschermingsregels wel vereist is bij het verlenen van natuurvergunningen. Dit blijkt uit uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 september 2022.  

Op deze pagina vindt u informatie over Stikstof in relatie tot de vergunningverlening in Fryslân. Veel activiteiten produceren stikstof, zoals het aanleggen van wegen, mestvergisting, stookinstallaties en veehouderijen. Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur en de beschermde Natura 2000-gebieden. Daarom heeft u een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten waar stikstof bij vrijkomt.

Intern en extern salderen 

Intern salderen betekent dat je op locatie maatregelen treft die uitstoot verminderen om vervolgens de rechtelijk vrijgekomen ruimte op dezelfde locatie te gebruiken om activiteiten uit te voeren. Extern salderen houdt in dat je, wanneer mogelijk, elders (in de omgeving) rechten overneemt om activiteiten uit te voeren.  

Vergunningaanvragen intern salderen 

Sinds 1 januari 2020 is de wet gewijzigd. Dit wil zeggen dat, indien er sprake is van een project dat betrekking heeft op intern salderen, er géén sprake (meer) is van een vergunningplicht aangezien de stikstofdepositie de rechtelijke stikstofruimte op die locatie niet overschrijdt. U hoeft dus geen aanvraag meer in te dienen op intern salderen. Wel adviseren wij u om de AERIUS-berekening, waaruit blijkt dat u met intern salderen uw project kunt realiseren, goed te bewaren. Bij een eventuele controle kan hier in de toekomst naar gevraagd worden. Het is mogelijk om een beoordeling van de provincie te ontvangen. U ontvangt dan een zogenoemde ‘positieve weigering’. Dit document bevat een beoordeling ten tijde van de toen geldende wet- en regelgeving. 

Intern salderen is echter níet vergunningsvrij, indien sprake is van een emissiearme stalvloer. Uit de uitspraken van 7 september en 12 oktober 2022 is gebleken dat op basis van objectieve gegevens niet kan worden uitgesloten dat een activiteit of wijziging, welke gebruikt maakt van een emissiearme stalvloer, significante gevolgen heeft voor de natuur. Het gevolg van deze uitspraak is dat deze projecten vergunningplichtig zijn geworden (ook indien sprake was intern salderen), en een passende beoordeling dient te worden gemaakt, waar bij rekening gehouden dient te worden met de natuurdoelanalyses.. Zoals hierboven aangegeven is de vergunningverlening voor aanvragen met een emissiearme stalvloer, vanwege deze onzekerheid, tot nader orde opgeschort. 

PAS-meldingen  

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. Door de uitspraak zijn de eerdere meldingen niet meer rechtsgeldig.  

Voor vragen over het PAS-meldingen legalisatietraject kunt u contact opnemen met BIJ12(externe link)(externe link)

Zolang de PAS-meldingen niet gelegaliseerd zijn, kunt u deze melding niet als referentiesituatie gebruiken voor het maken van een berekening met intern salderen.  

Vergunningaanvragen extern salderen meestal niet vergunbaar

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben besloten dat vergunningaanvragen voor een Natura 2000-activeit waarbij sprake is van emissiearme stallen niet in behandeling genomen kunnen worden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde eerder namelijk dat het onvoldoende zeker is dat meerdere emissiearme stalsystemen in de praktijk doen wat ze beloven. Deze zekerheid is volgens Europese natuurbeschermingsregels wel nodig om natuurvergunningen te kunnen verlenen. Heeft een project met extern salderen effect op een leefgebied of soort waarmee het niet goed gaat? Dan is vergunningverlening dus zo goed als niet mogelijk.

De provincie houdt de veranderde wetgeving en rechtspraak continu in de gaten. Wanneer de situatie verandert bekijken wij direct of vergunningverlening toch weer mogelijk is.

Eisen aanvraag stikstofvergunning

Bij de aanvraag moet u aantonen dat de percelen die voor bemesten/beweiden worden gebruikt, sinds 10 juni 1994 landbouwkundig in gebruik zijn (vroegste aanwijsdata van Natura 2000-gebieden). U kunt dit zogenaamde ‘agrarisch landgebruik’ snel en gemakkelijk checken via de tool(externe link). Via de knop ‘handleiding’ (onderaan de webpagina) krijgt u uitleg hoe de tool werkt. U dient het grondgebruik per perceel na te gaan in 1994 en 2021. De kaarten kunt u via de tool opslaan in een PDF en dient u toe te voegen aan uw vergunningaanvraag. Daarnaast dient u in de omgevingsplannen na te gaan of ten aanzien van de percelen het beweiden/bemesten sinds 10 juni 1994 niet is ingeperkt. Omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen) kunt u opvragen in de gemeente waarin uw percelen zijn gelegen. Deze dient u eveneens met de vergunningsaanvraag mee te sturen.  

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een vergunningaanvraag indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. Indien een aanvrager zijn aanvraag intrekt, ontvangt diegene 50% van de leges terug op basis van de legesverordening. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link) U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 zoekt u op ‘Natura’. Vervolgens kies u voor ‘Natura 2000-activiteit – Aanvraag vergunning (Rijk)’.  De aanvraag wordt door het DSO bij het juiste bevoegd gezag ingediend. Als u alleen een aanvraag indient voor een Natura 2000-activiteit, dan is de provincie bevoegd gezag. Vraag u voor meer activiteiten in één keer omgevingsvergunning aan? Dan kan de gemeente bevoegd gezag zijn. 

Termijn

De provincie Fryslân  beslist binnen 26 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag. De provincie legt een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Ook deze worden 6 weken ter inzage gelegd.

Gelet op de grote hoeveelheid vergunningaanvragen die wij momenteel binnen krijgen, zullen wij niet op alle aanvragen op korte termijn inhoudelijk kunnen reageren. Ons uitgangspunt is om de oudste aanvragen als eerste te behandelen. Uiteraard zullen wij uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen, maar gelet op de werkvoorraad kan het dus langer duren voordat u van ons een inhoudelijke reactie ontvangt. 

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen tegen de definitieve omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.(externe link)

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact opnemen

Heeft u vragen over stikstof, het AERIUS-rekenprogramma, Natura-2000 of vergunningverlening in het algemeen? Dat kunt u terecht bij de Helpdesk Stikstof en Natura 2000(externe link) van BIJ12. De helpdesk is iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar (085 - 486 25 90). Ook kunt u een mail sturen via de website. 

Heeft u vragen over uw eigen vergunning of project? Dan kunt u contact opnemen met team Groene regelgeving van de provincie Fryslân. Dit kan door te mailen naar wnb@fryslan.frl of te bellen naar 058 - 292 89 95. 

Meer informatie over het Stikstof beleid in Fryslân kunt u vinden op  www.fryslan.frl/stikstof. De meest actuele informatie binnen het stikstofdossier kunt u vinden op de website van BIJ 12(externe link)

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). (externe link) Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantencontactcentrum.

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket.